Menu

Akten Schepenbank Oisterwijk

Akte R-1556-847-260-16r

Henrick zone wijlen Cornelis Henricx nagelaten wedn. Cathelijn zijnre huijsvrouw dochtere Denijs van Mierdt zijn tocht ende recht van tochten hem als hij zeide toebehorende inde erffelijcke goeden naebeschreven legitime supt Peeteren Jan doutste Denis Cornelis ende Janne de jonxste zijn zonen ende Gijsberde Gerits zijnen zwager .... xxviii febr

Quo facto (dit gedaan zijnde) zoo zijn gestaen voir schepenen ondergeschreven de voirs Peeter Jan doutste Denis Cornelis ende Jan de jonxte gebroederen kijnderen Henricx voirgenoemt ende Gijsbert Gerits als man ende momboir Dimpne zijne huijsvrouwe dochtere Henricx voirs. ende hebben gesamenderhant ende eendrachtelijck gedaen ende gemaeckt een erffdeijlinge ende erffscheijdinge vande goeden naebeschreven

Overmidts welcker erffdeijlinge ende erffscheijdinge de voirs Peeteren ende Cornelisse bij lothe te deele gevallen is een huijs ende hoff met zijnen gronde ende toebehoirten vierdalff lopensaet lants stijff of daeromtrent begrijpende gelegen inde prochie van Tilborch aende Hasselt tussche erffenisse Gerit Meeus ex uno (aan de eene zijde) een eijnde streckende aende gemeijn strate ende erffenisse Adriaen van Raeck, ende metten anderen eijnde aen erffenisse Herman Gerit Hermans noch een stuxken eckerlants genoempt den Wouwerhoff een lopens oft daeromtrent begrijpende gelegen inde prochie ende plaetsen vs inde Hasselt ecker tusschen erffenisse Michiel Gerits ex uno (aan de ene zijde) suijtwaerts ende aen den gemeijnen ackerwech ex altera (aan de andere zijde) noortwaerts noch een lopens eckerlants gelegen inde prochie ende ter plaetse lest voirs tusschen erffenisse Michiel Geritss ex uno (aan de ene zijde) westwaerts ende tusschen erffenisse Ariaen Peeter Zegers ex altera (aan de andere zijde) oistwaerts noch een stuck heijvelts vierdalff lopens oft daeromtrent begrijpende gelegen inde prochie voirs inde Stadts Hoeve tusschen erffenisse Gerit Meeus ex uno (aande ene zijde) ende tusschen erffenisse Jan Henrick Cornelissen uit welcken loth zij gelden zullen ii roggen erffpachts den Catuseren tot Vucht noch een halff mud erffpachts Daniel Jan Reijnen ende noch iist ii ort erfchijns den heere van Tilborch ...

Overmidts welcker erffdeijlinge ende erffscheijdinge den voirs Janne doutste ende Denisse bij lothe te deele gevallen ende erffelijck aengecomen is een stuck eckerlants genoempt den Vekensen ecker vijfftalff lopens oft daeromtrent begrijpende gelegen inde prochie van Tilborch aende Hasselt tusschen erffenisse Gerit Meeus ex uno (aan de ene zijde) ende tusschen Ariaen Peeter Zegers ex altera (aan de andere zijde) noch een stuck lants genaempt den Achtersten ecker drije lopens ofte daeromtrent begrijpende gelegen inde prochie ende ter plaetsen voirs inde Sterts Hoeve tusschen erffenisse Peeter voirs ex uno (aan de ene zijde) ende tusschen erffenisse Gijsbert Geritts ex altera (aan de andere zijde) noch een stuck eckerlants genoempt den Cranenberch drije lopens oft daeromtrent begrijpende gelegen inde prochie ende ter plaetsen lest voirs tusschen erffenisse Cornelis .... uit welcken lothe zij gelden sullen den Heijligen Geest binnen Tilborch xxvi lopen rog erffpachts ende noch vier lopen erffpachts .... ut supra

Overmidts welcker erffdeijlinghe ende erffscheijdinghe den voirs Gijsberde ende Janne de jonxte bij lothe te deele gevallen ende erffelijck aengecomen is een stuck weijlants iiii lopens oft daer omtrent begrijpende gelegen inde prochie van Tilborch aende Hasselt inde Sterts Hoeve tusschen erffenisse Ariaen Daniels ex uno (aan de ene zijde) ende tusschen de gemeijn strate ex altera (aan de andere zijde) noch een stuck eckerlants genoempt den Zeger ecker twee lopens ofte daer omtrent begrijpende gelegen als voir tusschen erffenisse Gerit Meeus ex uno (aan de ene zijde) ende tusschen erffenisse Peeter Nouwenss ... noch een stuck eckerlants genoempt den Aftersten ecker drije lopens oft daeromtrent begrijpende gelegen als voir tusschen erffenisse Jans doutste vs ex uno (aan de ene zijde) ende tusschen erffenisse Gerit Meeus ex altera (aan de andere zijde) noch een stuck lants genoempt den ... twee lopens oft daeromtrent begrijpende gelegen als voir tusschen erffenisse Gerit Meeus ex uno (aan de ene zijde) ende tusschen erffenisse Jan Cornelis Wouterss noch een heijveldeken ii lopens oft daeromtrent begrijpende gelegen als voir tusschen erffenisse Michiel Geritss ex uno (aan de ene zijde) ende tusschen erffenisse Jan Henricxs ex altera (aan de andere zijde) uit welcken lothe zij zullen gelden een halff mud rogghen erffpachts Marie dochter Gijsberts Vermeer noch een halff mud roggen erfpachts Jannen Cornelissen noch xiiii lopen rogghen erfpachts Matheus Nouwens in Udenthout .... ut supra

Peeter ende Jan doutste gebroederen ende kinderen Henrick Cornelissen ende Gijsbert Gerits promiserunt ... dat zij elck sullen geven ende betalen Henricken hennen vader zijnen leven lanck ende nijet langer alle jaer viii 1/2 lopen rogge makende tsamen xxv 1/2 lopen ......Zoeken in website: De Hasselt voor 1832