Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1557-14-7947-34v

Jan en Willem, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Willem Mutsaerts, Jan zoon van wijlen Hessel Jans als man en momber van Anthonia suae uxoris (zijn huisvrouw) en Claes Jan Sijmons als man en momber van Marie suae uxoris (zijn huisvrouw), dochters van wijlen Cornelis voors., voor henzelf en Jan zoon van wijlen Claes Steven Reijnen en Henrick zoon van wijlen Steven Smits als momber van Claes en Anneke, broer en zuster, onvolwassen kinderen van wijlen Cornelis voors., die niet tegenwoordig waren, waar zij voor instonden en gelofte deden, welke kinderen de voornoemde Cornelis verwekt en verkregen had bij Peterke, suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Claes Steven Reijnen voornoemd, supportaverunt (hebben overgedragen) aan Huijbrecht zoon van wijlen Jan Leijten simul cum dictis literis et jure (samen met de genoemde brieven en het recht), met afgaan en vertijen etc. vier en vijf lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pachten, hen toebehorende, te vergelden elk jaar erfelijks op onze Lieve Vrouwedag Lichtmis, welke vier en vijf lopen rogge erfpacht voors. eertijds Anthonis zoon van wijlen Peter Francx als eerst aansprakelijke schuldenaar beloofd heeft gehad aan Claes Steven Reijnen uit en van een huis, hof en grond en erfenis daaraan liggende, groot ca. 1 mudsaet, gelegen in de parochie van Tilburg aen die Hasselt naast
erfenis de weduwe van Jan sBonten en haar kinderen een zijde
erfenis van de kinderen van Aerdt Goebeles ander zijde
de gemeijn straat beide einden,
zoals dat in twee verschillende schepenbrieven van Tilburg daarop gemaakt meer volkomen is begrepen. Welke pachten voors. de voornoemde wijlen Cornelis Willem Mutsaerts als man en momber van Peterke suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Claes Steven Reijnen voornoemd aangekomen en verstorven was van de voors. Claes, zijn schoonvader, eensdeels en wat hij eensdeels in deling verkregen had tegen de andere erfgenamen van wijlen Claes voors. ut dicebat (zoals hij zeide). Hij heeft gelofte gedaan als eerst aansprakelijke schuldenbaar super se et bona sua (op zich en zijn goederen) etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies van hunnetwege daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Item Peterke, nagelaten weduwe van Cornelis Willem Mutsaerts voors. cum tutore (met haar voogd) etc., hierbij staande, heeft het vruchtgebruik en al het recht dat ze had en bezat in de erfpachten voors. overgegeven aan haar kinderen voors. gelovende daarnaar nooit meer te talen noch te doen talen etc. en alle kommer en calangies, van harentwege daarop komende, allemaal af te doen.
Datum de zesde februari, schepenen Meijnaerts en Ghierl.

1557, februari 6

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832