Menu

Documenten

Document R-1557-14-7947-71v

Bekend zij eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Peter zoon van wijlen Jan Peter Meeus, weduwnaar van Anna suae [uxoris] (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Jan Laureijs Eelkens en met hen Denijs en Joest, gebroeders, zijn zonen, Anthonis Jan Huijben als man en momber van Lijsbet suae uxoris (zijn huisvrouw) dochter van Peter en Anna voors, voor hen zelf en ook voor Jenneke hun zuster, dochter van Peter en Anna voors, die nog niet tot de jaren gekomen was, daar zij en met hen Marten zoon van wijlen Ariaen Leijten als voogd en toeziener gezamelijk voor instonden en gelofte deden aan de ene zijde en Embrecht zoon van wijlen Jan Peter Meeus weduwnaar van Kathelijn zijn huisvrouw, dochter van wijlen Anthonis Meeus Otten en met hen Aerdt zoon van wijlen Anthonis Meeus Otten als wettige momber van Cornelis, Henrickske en Marike, broer en zusters, onmondige kinderen van Embrecht en wijlen Kathelijn voors, waar Aerdt voors zich als momber sterk voor maakte en gelofte deed, aan de andere zijde, en ze hebben bekend gemaakt hoe dat zij van de goederen, hen aangekomen en verstorven zijnde van de voornoemde wijlen Jan Peter Meeus, hun vader, een zekere erfdeling en erfscheiding gedaan en gemaakt hebben zoals hierna volgt.
Tengevolge dezes is aan de voors Peter en zijn kinderen voors, elk tot zijn recht toe, ten deel gevallen een stuk land in alle grootte zoals dat gelegen is in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen het Creijenven aldaar tussen:
erfenis van Dingen dochter van Adriaen Eelkens met haar dochter een zijde
erfenis van de voornoemde Peter zoon van wijlen Jan Peter Meeus met zijn kinderen, hen tevoren toebehorende ander zijde
erfenis van Embrecht met zijn kinderen voors, hiertegen gedeeld een einde
erfenis van Peter Gherit Jan Maes Ghenen ander einde
ut dicebant (zoals ze zeiden).
Op welk stuk land voors Embrecht en Aerdt voors in de naam als boven vertegen hebben ten behoeve van Peter met zijn kinderen voors, met overgeven en afgaan zoals dat daartoe behoort, gelovende als hoofdelijke schuldenaars op hen en op al hun goederen, hebbende en verkrijgende, deze deling en dit vertijen, overgeven en afgaan voors altijd vast en stendig te houden en te doen houden zonder enig wederzeggen en alle kommer en calangies van hunnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat Peter voors met zijn kinderen 'sHeren schouwen van een waterlaat aldaar lopende moet onderhouden en ook een voetpad, dat daar achter over loopt, volgens oude gewoonte. Met condities en voorwaarden hierbij, dat als er voor de deelslieden aan de ene of aan de andere zijde op hun deel enige andere kommer of last met enig recht zou komen, die hier niet genoemd zijn, dat zij dan de kommer en last, als die komen, elkaar zullen helpen deze gelijkelijk te dragen en te betalen, wat ze elkaar op verbintenis als voor zo ook beloofd hebben.
Datum de 27e maart ante pascha, scabini (voor pasen, schepenen) Meijnaerts en Ghierl.

Hiertegen is aan de voors Embrecht met zijn kinderen, elk tot zijn recht, ten deel gevallen een huis, hof, grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aent Creijenven aldaar tussen:
erfenis van Dingen dochter van wijlen Adriaen Eelkens met haar dochter een zijde
erfenis van Peter zoon van wijlen Jan Peter Meeus met zijn kinderen voornoemd, hen tevoren toebehorende ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Peter met zijn kinderen voors, hiertegen gedeeld ander einde
ut dicebant (zoals ze zeiden).
Op welk huis, hof, grond en erfenis daar aanliggende voors de voors Peter met de zijnen voornoemd in de naam als voor vertegen hebben ten behoeve van Embrecht met zijn kinderen voors, met overgeven en afgaan zoals dat daartoe behoort, belovende als hoofdelijke schuldenaars op hen en op al hun goederen, hebbende en verkrijgende, deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan voors altijd vast en stendig te houden en te laten houden zonder enig wederzeggen en alle kommer en calangies van hunnentwege daarop komende alllemaal voor hem af te doen, behalve dat Embrecht met zijn kinderen voors daaruit moeten gelden een half mud rogge erfpacht, te betalen aan Henrick Laureijs Zwijsen; een half mud rogge erfpacht te betalen aan de Persoonschap van Tilburg. Item de grondcijns tot ongeveer anderhalve stuiver bedragende aan de nakomelingen van wijlen Lucas van Amerzoijen en een philippus penning erfcijns te betalen aan de Heilige Geest van Tilburg. Welke pachten en cijnsen voors Embrecht met zijn kinderen voors daaruit zo zullen gelden en betalen en beloofd hebben, te weten de voors Embrecht op zich en op al zijn goederen en de voors Aerdt in de naam als voor op verbintenis van de goederen van de onmondige kinderen van Embrecht voors, nu hebbende en noch later te verkrijgen, dat zij deze pachten en cijnsen voors alzo jaarlijks zullen gelden en betalen ter plaatse en op zulke termijnen, die daartoe staan, zodat er voor de voornoemde Peter met zijn kinderen op hen noch op hun goederen noch ook hun voor nakomelingen daarvan nooit meer schade, hinder, kommer of last van komen zal. Met condities en voorwaarden ut supra (zoals boven).
Datum et scabini ut supra (Datum en schepenen als boven).

1557, maart 27

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832