Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1557-14-7947-73r

Denijs en Joest, gebroeders, zonen van Peter zoon van wijlen Jan Peter Meeus, Anthonis Jan Peter Huijben als man en momber van Lijsbet suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van Peter voors, voor henzelf en ook voor Jenneke hun zuster, dochter van Peter voors, nog niet tot de jaren gekomen zijnde, daar zij en met hen Marten zoon van wijlen Adriaen Leijten als haar toeziener gezamelijk voor instonden en gelofte deden, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Embrecht zoon van wijlen Jan Peter Meeus voornoemd, voor hem tot vruchtgebruik en voor zijn wettige kinderen bij wijlen Kathelijn zijn huisvrouw, dochter van wijlen Anthonis Meeus Otten, verwekt tot erfrecht te blijven, met afgaan en vertijen etc, een stuk land hen toebehorende, groot ca 3 lopensaet en een vierdevaetsaet, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen het Creijenven aldaar tussen:
erfenis van Embrecht zoon van wijlen Jan Peter Meeus met zijn kinderen een zijde en ook een einde
erfenis van Anthonis Jan Gherit Hermans, heden ten dage van dezelfde verkopers voors gekocht ander zijde
erfenis van Peter Gherit Jan Maes Ghenen ander einde
ut dicebant (zoals ze zeiden). De verkopers voornoemd te weten Denijs, Joest, en Anthonis voors hebben gelofte gedaan voor henzelf op hen en op al hun goederen, en zij en met hen Marten zoon van wijlen Adriaen Leijten als voogd voor Jenneke voors op de goederen van de voors Jenneke, nu hebbende en nog namaals te verkrijgen, warandiam more solito (te vrijwaren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen etc altijd vast en stendig te houden en in de naam als voor te laten houden zonder enig wederzeggen en alle kommer en calagies daarop komende allemaal voor hem af te doen, behalve dat men de gebuur voetpad, die achter over het stuk land loopt, moet onderhouden na oude gewoonte.
Datum et scabini ut supra (Datum en schepenen als boven).

Dezelfde voornoemde verkopers met namen en in de naam als voor legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Anthonis Jan Gherit Hermans, met afgaan en vertijen etc, een huis, hof, schuur met een klein huisje, met de grond en erfenis daaraan liggende en een stuk land daar achter naast liggende, samen gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aent Creijenven aldaar tussen:
erfenis van Embrecht zoon van wijlen Jan Peter Meeus met zijn kinderen, deels van de voors verkopers heden gekocht en deels in een erfdeling met Peter zoon van wijlen Jan Peter Meeus zijn broeder en zijn kinderen gedaan, verkregen en ten deel gevallen een zijde
erfenis van Cornelis Jan van Spaendonck met zijn kinderen, waar echter een waterlaat tussendoor loopt, ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Peter Gherit Jan Maes Ghenen ander einde
ut dicebant (zoals ze zeiden). De verkopers voornoemd hebben beloofd op alle manieren ut supra (als boven) precedente contractu warandiam more solito (in voorgaand contract te vrijwaren zoals gebruikelijk) behalve dat Anthonis koper voors daaruit moet gelden een half mud rogge erfpacht te betalen aan de erfgenamen van wijlen Jan Zomers, anderhalf hoen en een stuiver erfelijks staande tot verscheidene grondcijnsen te betalen aan de nakomelingen van wijlen Lucas van Amerzoijen en daarbij moet hij 'sHeren schouwen van de voors waterlaat, die daarnaast en ook deels daar achter loopt, onderhouden en ook een gebuur voetpad, dat achter overr het erf loopt, met ook een gebuer Zoeije of arm van een waterlaat, die voor aan het huis loopt, zoals dat gewoonte is. De verkopers voornoemd beloven verder dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen vs altijd vast en stendig te houden etc en alle andere kommer en calangies, daar meer op komende, allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra (Datum en schepenen als boven).

Dezelfde personen ten name van en in de naam als boven legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Marie dochter van wijlen Lambrecht Aerdt Willekens, wettige huisvrouw van Embrecht zoon van wijlen Jan Peter Meeus, met afgaan en vertijen etc, een stuk erf in weide liggende tVenneken, hen toebehorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter stede genaamd theijnden die Creijenvenschestraet, in alle grootte zoals het aldaar gelegen is tussen:
erfenis van Peter Gherit Jan Maes Ghenen een zijde
erfenis van Peter Gherit Reijnen ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Gherit Ariaen Meeus ander einde
ut dicebant (zoals ze zeiden). De verkopers voornoemd hebben beloofd op alle manieren ut supra warandiam more solito (als boven te vrijwaren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen vs altijd vast en stendig te houden etc en alle kommer en calangies, daarop komende, allemaal voor hem af te doen.
Item hier is bij gestaan Peter zoon van wijlen Jan Peter Meeus, weduwnaar van Anna suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van Jan Laureijs Eelkens en gaf aan zijn voornoemde kinderen over zijn vruchtgebruik en al het recht, dat hij had in dat stuk erf voors, belovende dat overgeven altijd vast en stendig te houden en in zijn naam te doen houden zonder enig wederzeggen en vanwege vruchtgebruik daarnaar nooit meer te talen of te laten talen via geen enkele rechtbank, geestelijk noch wereldlijk, en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal voor hen af te doen.
Datum et scabini ut supra (Datum en schepenen als boven).

1557, maart 27

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832