Menu

Documenten

Document R-1557-14-7948-12v

Peter zoon van wijlen Wouter Vermee, weduwnaar van Daniela suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Peter Nouwen legitime et hereditarie supportavit (heeft wettelijk en erfelijk overgegeven) aan zijn wettige kinderen, uit Daniela, zijn eerste huisvrouw voors, verwekt, met afgaan en vertijen etc, het vruchtgebruik en al het recht daarvan, dat hij had en bezat in een stuk erf, dat nu ter tijd in akkerland en weiland ligt, groot ca een lopensaet en drie roeden, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt in die Creijenvenschestraet aldaar tussen:
de voors Creijenvenschestraet een zijde
erfenis van Jan zoon van wijlen Cornelis de Beer ander zijde
erfenis van de voors Peter met zijn kinderen, dat hij in vruchtgebruik blijft bezitten, waar echter een waterlaat tussendoor loopt een einde
scherp uitgaande met het ander einde.
Item nog hiertoe het vruchtgebruik en al het recht daarvan, dat hij had en bezat in een stuk land genaamd Truijen Acker, groot ca anderhalf lopensaet, vier roeden en een voet, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt in Sterts Hoeve, aldaar tussen:
erfenis van Jan zoon van wijlen Cornelis de Beer een zijde
erfenis van Jan Janszoon de Vet en van Jan Claes Verhoeven ander zijde
erfenis van de voornoemde Peter met zijn kinderen een einde
erfenis van Henrick Cornelis Appels ander einde
ut dicebat (zoals hij zeide), terwijl de voornoemde Peter beloofde als hoofdelijk schuldenaar op zich en op al zijn goederen, hebbende en verkrijgende, dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden etc en nooit meer vanwege vruchtgebruik daar aanspraak op te maken nog te laten maken etc en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal voor hen af te doen.
Datum de 29e juni, schepenen Ghierl en Ghijben.
Toegevoegd: Fiat seorsum litera de unaquaque pecia et f.... (Er moeten afzonderlijk brieven gemaakt worden van elk stuk en ....).

Quo facto constituti coram scabinis infrascriptis (toen dit gedaan was waren gestaan voor schepenen ondergeschreven) Jenneke dochter van Peter en wijlen Daniela voors cum tutore (met haar voogd) etc, Peter zoon van wijlen Heijmert Jans als man en momber van Jenneke de jongste dochter van dezelfde Peter en Daniel voors, voor hen zelf en Willem en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Wouter Vermee als mombers van Denijs en Lijsbet, broer en zuster, kinderen van Peter en Daniela voors, nog minderjarig zijnde, waar Willem en Jan, gebroeders voors, als mombers voors zich sterk voor maakten en gelofte deden, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) het voors stuk erf gelegen in de voors Creijenvenschestraet aan Jan zoon van wijlen Cornelis de Beer voornoemd met afgaan en vertijen etc. De verkopers voornoemd hebben gelofte gedaan in de naam als voor als hoofdelijke schuldenaars op hen en op al hun goederen, die zij nu hebben en noch later zullen mogen hebben en verkrijgen, dit stuk erf voors te waren voor Jan koper voors more solito (zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden en in hun naam te doen houden zonder enig wederzeggen en alle kommer en calangies, daarop komende, allemaal voor hem af te doen behalve dat Jan koper voors 'sHeren schouwen van de voors waterlaat moet onderhouden naar de oude gewoonte.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

Diezelfde verkopers op de wijze en manier ut supra (als boven) legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) het voors stuk land in Sterts Hoeve gelegen aan Jan de Vet Janssoene voornoemd met afgaan etc, et promiserunt eodem modo ut supra warandiam more solito (en ze hebben beloofd op dezelfde wijze als boven te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden ut supra (als boven) en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

1557, juni 29

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832