Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1558-14-7949-3v

Henrick zoon van wijlen Cornelis Appels heeft gelofte gedaan als principaal schuldenaar te gelden, te geven en wel te betalen aan de voornoemde Gherit en Aerdt als momber en toeziener van de onmondige kinderen voors een jaarlijkse en erfelijke cijns van negen karolus gulden, twintig stuivers of de waarde daarvan in ander goed gangbaar geld voor elke karolus gulden voors te rekenen, elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis en voor de eerste termijn op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis nu a.s. van en uit een huis, hof met de grond en toebehoren, groot ca. vier lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Cornelis Cornelis sBeren een zijde
de gemeijn straat en de gemeijnt van Tilborch ander zijde en ook aan een einde
erfenis van Cornelis Cornelis Wouters ander einde.
Nog van en uit een stuk erf in land en weide liggende, groot samen ca. achttien lopensaet, gelegen in de parochie en ter plaatse voors in Sterts Hoeve, aldaar tussen:
erfenis van de kinderen van Peter Willem sBonten met anderen een zijde
erfenis van Jan Claes Verhoeven met nog anderen ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van de weduwe van Adriaen Jan van Raeck met haar kinderen ander einde.
Nog uit en van een stuk beemd genaamd die Sporct, groot ca. 2 bunder, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in die Sporct voors, aldaar tussen:
erfenis van Aerdt Wouter Thonis voornoemd een zijde
erfenis van Wouter Jan Reijnen met zijn kinderen ander zijde
de Broeksloot genaamd die Leije een einde
erfenis van Gherit Gherit Reijnen met zijn kinderen en meer anderen, waar echter de Landscheiding van het landt van Breda en Tilborch tussendoor gaat ander einde
ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en de voors onderpanden altijd goed, zeker genoeg etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hen af te doen.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).
Dit gedeelte van Jan Adriaen Claes Scheijven als man en momber van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Embrecht Embrecht de Canter is door Jan Anthonis Jan Adriaen Scarle als man en momber ten dien tijde van Cornelia zijn huisvrouw, dochter van Henrick Cornelis Appels met alle achterstand afgelost en gekweten, gelovende dezelfde Jan zo voor dit derde gedeelte van de rente van de negen karolus gulden per jaar zover dit de voornoemde Jan aangaat.....in enige manieren volgens bekentenis door de voorschreven Adriaen gedaan op de 8e maart 1626; schepenen dezer heerlijkheid, die ter protocolle ook is ge......

Te mogen lossen ten schoonste met Lichtmis met honderdvijftig karolus gulden, twintig stuivers of de waarde daarvan in ander goed gevalueerd geld voor elke karolus gulden voors te rekenen, simul cum censu anni etc (samen met de jaarcijns etc) behalve dat Henrick voors en zijn nakomelingen gehouden zullen zijn dit met sint Jansmis tevoren op te zeggen etc. Zo is evenwel ook voorwaarde gesteld en afgesproken, dat als het voor de vs onmondige kinderen van wijlen Embrecht Embrecht Canters voors nodig mocht zijn of als ze er behoefte toe hadden de voors hoofdsom te hebben en als dat aan Henrick of zijn nakomelingen bijtijds met sint Jansmis tevoren wettelijk verkondigd en opgezegd zal worden, zo heeft Henrick voors beloofd en hij belooft bij deze etc pro ut supra precedente folio (zoals voor op het voorgaande blad).
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).

1558, mei 9

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832