Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1559-14-7949-51v

Cornelia weduwe van Adriaen Jan van Raeck, dochter van wijlen Goijaert Aerdt Goijaerts cum tutore (met haar voogd) etc voor de ene helft en Gherit en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Jan van Raeck voor henzelf en de voors Gherit als momber en Jan zoon van wijlen Jan Vrancken als toeziener van Jenneke dochter van wijlen Hubrecht Jan van Raeck en van Magdalena suae uxoris (diens huisvrouw) dochter van wijlen Jan Vrancken voors, waar Gherit en Jan voors voor instonden en gelofte deden en Peter zoon van wijlen Gherit Jan Maes Ghenen als momber en de voors Gherit als toeziener van Adriaen en Adriana, broer en zuster, onmondige kinderen van Jan zoon van wijlen Gherit Jan Maes Ghenen, waar moeder van was Jenneke dochter van wijlen Jan van Raeck, waar ze ook voor instonden en gelofte deden, en Gherit zoon van de voors Jan zoon van wijlen Gherit Jan Maes Ghenen, ook als momber en de voors Gherit zoon van wijlen Jan van Raeck als toeziener van Ariaenke onmondige zoon van wijlen Peter zoon van wijlen Jan Gherit Jan Maes Ghenen voors, waar moeder van was Jutta dochter van wijlen Jan van Raeck voors, waar ze ook gelofte voor deden, voor de andere helft, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Cornelis zoon van wijlen Cornelis sBeren, met afgaan en vertijen etc, een stuk land hun gezamelijk toebehorende, nu tertijd in weide liggende, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hoeven aenden Dreijboom aldaar in alzulke grootte als het aldaar gelegen is [tussen]:
erfenis van Cornelis Cornelis sBeren een zijde
erfenis van Henrick Cornelis Appels ander zijde
de gemeijnt van Tilborch een einde
erfenis van Marten Adriaen Fiers ander einde
ut dicebant (zoals ze zeiden). De verkopers bij name van en uit de naam van als boven hebben beloofd elk voor zijn helft als voors staat als principaal schuldenaar super se et bona sua etc warandiam more solito (op zich en hun goederen etc te waarborgen zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden en in de naam als voor te doen houden etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen, behalve dat Cornelis koper voors daaruit moet gelden ongeveer een half oirtstuiver grondcijns aan de Hertog van Brabant te Oesterwijck te betalen en ongeveer een half vuerijser ook grondcijns te betalen aan de Heer van Tilborch.
Datum de 18e februari, schepenen Meijnaerts en Ghierl.

Bekend zij aan eenieder dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven de voors. Cornelia cum tutore (met haar voogd) etc. ter ener zijde en de voornoemde Gherit en Cornelis, gebroeders met hun andere mede adherenten bij name en in de kwalificatie op dezelfde manieren als voor aan de andere zijde, en ze hebben van de erfelijke goederen van Adriaen zoon van wijlen Jan van Raeck, wettige man toen hij leefde van Cornelia voors., en hun beider kinderen, die nagelaten en verstorven zijn, een zekere erfdeling en erfscheiding gedaan en gemaakt zoals hierna volgt.

Tengevolge hiervan zal de voors. Cornelia hebben, houden en erfelijk voor haar portie bezitten een huis en hof, schuur, schop met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, in alzulke grootte zoals dat gelegen is in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hoeven, aldaar tussen:
erfenis van het Convent van Tongerloe een zijde
erfenis van Gherit en Cornelis met hun mede erfgenamen en consorten, allen voornoemd, dat hier afgedeeld en afgepaald is en door hen heden ten dage verkocht aan Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouters en aan Willem zoon van wijlen Henrick Zwijsen ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenissen van Hubrecht Jan Leijten en Herman Gherit Hermans ander einde.
Nog hiertoe een stuk land ongeveer twee lopensaaet groot, echter in alzulke grootte als dat gelegen is in de parochie voors. in die Sterts Hoeve, aldaar tussen:
erfenis van Henrick Cornelis Appels een zijde
erfenis van Marike weduwe van Wouter Peter Zegers, met haar kinderen ander zijde
de gemeijnt van Tilborch een einde
erfenis van Jan Claes Henrick Verhoeven ander einde
ut dicebant (zoals ze zeiden).
Op welk huis, hof etc. de andere deelslieden bij name van en in de naam van en in de kwalificatie als boven vertegen hebben ten behoeve van Cornelia voornoemd, simul cum literis et jure (samen met de brieven en het recht) etc., met overgeven en afgaan zoals dat daartoe behoort, gelovende als principaal schuldenaars super se et bona (op zich en hun goederen) etc. deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan voors. altijd vast en stendig te houden en in de naam als voor te doen houden etc. en alle kommer en calangies elk van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat Cornelia voors. daaruit moet gelden een half mud rogge erfpacht te betalen aan Adriaen Jan Peter Ghijben, tien lopen rogge erfpacht te betalen aan de kinderen van wijlen Adriaen Jan Mutsaerts alias de Canter met sommige anderen. Nog ongeveer een halve stuiver en een hollandse penning grondcijns voor drie verschillende percelen aan de Heer van Tilborch, een stuiver erfcijns te betalen aan de Gezworenen van Tilborch. Nog zes karolus gulden en vijf stuiver jaarlijkse cijns te betalen aan Henrick Hubrecht Coels die te los staat met honderd karolus gulden volgens de inhoud van de brieven die daarvan zijn ut dicebant (zoals ze zeiden). Daarbij moet zij 'sHeren schouwen van de waterlaat aan het huis en hof voors. lopende onderhouden volgens oude gewoonte.
Welke pachten, cijnsen en andere kommer voors. de voors. Cornelia zo zal gelden, betalen, lossen en onderhouden en zoals ze beloofd heeft met haar momber super se et bona sua (op zich en haar goederen) etc. die zo te gelden, te betalen, te lossen en te onderhouden en dat ter plaatse en op de termijn daartoe gezet en bepaald, zodat er de andere haar deelslieden voors., hun goederen en nakomelingen daarvan zullen zijn en blijven onbelast.
Met condities en voorwaarden hierbij, dat als er voor de voors. Cornelia op dit haar voors. deel enige andere kommer of last met recht zou komen, hiervoor niet begroot of benoemd, zullen de deelslieden aan beide zijden die kommer en last als die komt elkaar helpen dragen en betalen, wat zij elkaar op verbintenis als voor zo ook beloofd hebben, zonder arglist.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).

Hiertegen zullen de voors. Gherit en Cornelis, gebroeders, met hun mede erfgenamen en consorten in de naam als voor hebben, houden etc. een stuk land ongeveer zes lopensaet groot of zo groot en klein als dat daar ligt, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hoeven, aldaar tussen:
erfenis van Willem zoon van wijlen Henrick Zwijsen een zijde
erfenis van Cornelia voors., haar bij deze deling toebedeeld en afgepaald ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Herman Gherit Hermans
ut dicebant (zoals ze zeiden. Op welk stuk land voors. Cornelia voors. vertegen heeft ten behoeve van Gherit en Cornelis met hun mede erfgenamen en consorten in de naam als voor samen ook op de brieven etc. ut supra (als boven), terwijl ze beloofde met haar momber voors. als principaal schuldenares super se et bona sua (op zich en haar goederen) etc. deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan vs etc. en alle kommer en calangies van harentwege daarop komende etc., behalve dat Gherit en Cornelis met hun consorten voornoemd daaruit moeten gelden drie karolus gulden jaarlijks te betalen aan de kinderen van Henrick Jan Ghenen op Gorp, ter lossing staande met vijftig karolus gulden; nog zeven en een halve gulden jaarlijkse cijns te betalen aan Jan Ghijsbrecht van Ghierl, te los staande met honderd karolus gulden volgens inhoud van de brieven, die daarvan zijn. Zij moeten ook 'sHeren schouwen van een waterlaat aldaar lopende onderhouden naar oude gewoonte.
Welk cijnsen en kommer voornoemd de voornoemde Gherit en Cornelis met hun consorten in de naam als voor zo zullen moeten gelden, betalen en onderhouden en ook lossen en kwijten en ze hebben ook beloofd bij name van en uit de naam als boven als principaal schuldenaars super se et bona sua (op zich en hun goederen) etc. die zo te gelden, te betalen, te onderhouden, te lossen en te kwijten ter plaatse en op de termijn daartoe gezet en bepaald, zodat Cornelia voors., haar goederen en nakomelingen daarvan zullen zijn en blijven onbelast. Met condities en voorwaarden hierbij etc. pro ut supra (zoals boven).
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

De voornoemde Gherit en Cornelis, gebroeders, met de hunnen voornoemd legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouters, met afgaan en vertijen etc., een stuk land hun toebehorende, vier lopensaet en anderhalf roede ongeveer groot zijnde, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hoeven, aldaar tussen:
erfenis van Cornelia weduwe van Adriaen Jan van Raeck dochter van wijlen Goijaert Aerdts, zoals dat daar afgedeeld en afgepaald is een zijde
erfenis van Willem zoon van wijlen Henrick Zwijsen, ook heden ten dage van de voornoemde verkopers gekocht ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Herman Gherit Hermans ander einde
ut dicebant (zoals ze zeiden). De verkopers bij name van en in de naam als boven hebben beloofd als principaal schuldenaars super se et bona sua etc. warandiam more solito (op zich en hun goederen etc. te waren zoals gebruikelijk) behalve dat Dionijs koper voors. daaruit moet gelden en wat hij ook beloofd heeft te gelden drie karolus gulden jaarlijkse cijns te betalen aan de kinderen van wijlen Henrick Jan Ghenen op Gorp, te los staande met vijftig karolus gulden; hiertoe nog de helft in zeven en een halve gulden te betalen aan Jan Ghijsbrecht van Ghierl, welke gehele cijns te los staat met honderd karolus gulden volgens inhoud van de brieven, die daarvan zijn. Daartoe moet hij 'sHeren schouwen van de waterlaat lopende voor aan het stuk land voors. onderhouden volgens oude gewoonte. De verkopers bovengenoemd in de naam van en op verbintenis als voor beloofden verder dit verkopen, overgeven, opdragen etc. en alle andere kommer en calangies daar meer op komende allemaal af etc.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven). Tradatur Adriano Fiers ex supplicatione ([brief] overgegeven aan Adriaen Fiers op verzoek).

Dezelfden ut supra (als boven) legitime et hereditarie vendiderunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Willem zoon van wijlen Henrick Zwijsen met afgaan en vertijen etc., een stuk land hun toebehorende groot ongeveer twee lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch, ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hoeven, aldaar tussen:
erfenis van Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouters, ook heden ten dage van de verkopers voors. gekocht een zijde
erfenis van Willem zoon van wijlen Henrick Zwijsen, hem van tevoren toebehorende ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Herman Gherit Hermans ander einde
ut dicebant et promiserunt eodem modo quo supra warandiam more solito (zoals ze zeiden en ze hebben beloofd op dezelfde wijze als boven te waarborgen zoals gebruikelijk) behalve dat Willem koper voors. daaruit moet gelden en hij heeft beloofd te gelden de helft in zeven en een halve karolus gulden te betalen aan Jan Ghijsbrecht van Ghierl, terwijl de gehele cijns te los staat met honderd karolus gulden volgens inhoud van de brieven, die daarvan zijn; hij moet ook 'sHeren schouwen van de waterlaat lopende voor aan het stuk land voors. onderhouden volgens oude gewoonte; de verkopers bovengenoemd beloofden verder in de naam en op verbintenis als voor dit verkopen, overgeven, opdragen etc. en alle andere kommer en calangies daar meer op komende allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).

Cornelia voornoemd voor de ene helft en Gherit en Cornelis, gebroeders voors., met hun andere mede consorten bij name van en in de kwalificatie als voor voor de andere helft legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Herman zoon van wijlen Gherit Hermans, met afgaan en vertijen etc., een huis en hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, hun gezamelijk toebehorende, in alle grootte zoals dat geleghen is in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Herman Gherit Hermans een zijde
erfenis van Peter Henrick Cornelis ander zijde en ook aan een einde
de gemeijn straat ander einde
ut dicebant (zoals ze zeiden). De verkopers bij name van en uit de naam als boven hebben beloofd te weten elk voor zijn helft zoals voors. staat als principaal schuldenaars super se et bona sua etc. warandiam more solito (op zich en hun goederen etc. te waarborgen zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden en in de naam als voor etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te etc.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).

1559, februari 18

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832