Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1559-14-7949-70r

Bekend zij aan eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Goijaert zoon van wijlen Marten Jan Ghenen als aanstaande bruidegom en Zwaenke dochter van wijlen Cornelis Jan Wouters in de naam en vanwege Kathelijn, natuurlijke dochter van Cornelis zoon van wijlen Cornelis Jan Wouters als aanstaande bruid en hij heeft Zwaenke tot verlichting van het voors aanstaande huwelijk in plaats van huwelijks voorwaarden aan de voors Goijaert als aanstaande bruidegom toegezegd en beloofd, dat als de voors Goijaert de voors Kathelijn tot zijn huisvrouw getrouwd zal hebben, dat dan Zwaenke voors tot hulp voor het huwelijk voors. tot haar last en haar kosten zal onderhouden Marike, natuurlijke en impotente dochter van Kathelijn voors, van eten, drinken, kleding en verzorging en van alles wat de voors Marike nodig zal hebben, zodat Kathelijn voors en ook Goijaert haar aanstaande man voors daarvan zullen zijn en blijven onbelast en dat het leven van de voors Zwaenke durende en niet langer. En waneer de voors Zwaenke van levende lijve ter dood gekomen zal zijn zo heeft Kathelijn, haar nicht voors, verzekerd en vermaakt aan haar honderd karolus gulden, per stuk tot twintig stuivers gerekend, eens uit al haar goederen, die zij na de dood aan Kathelijn zal achterlaten, uitgereikt te worden en daartoe al haar huisraad die men na haar dood in haar kamer in haar naam zal mogen bevinden en daarmee zal dan de voors Kathelijn en Goijaert haar aanstaande man voors de voors Marike wederom tot zich nemen en onderhouden zoals een moeder haar kind moet onderhouden en zoals dat behoort, zodat de nakomelingen van Zwaenke voors daaarvan voortaan ongehouden zullen zijn. Ingeval de voors Kathelijn zou overlijden zonder wettige geboorte na te laten door Goijaert voors uit haar verwekt, dat dan de voors honderd karolus gulden in zoverre die alsdan aan Kathelijn voors gekomen zijn, wederom zullen komen en succederen aan de nakomelingen en erfgenamen van Zwaenke voors, waarin de dode hand met de levende zal delen. Item is ook als voorwaarde gesteld en wordt duidelijk bepaald, dat als het voor Zwaenke voors nodig zal zijn tot haar armoede of door andere noodzaken de voors honderd karolus gulden of haar goederen met de voors huisraad verteerd worden om daarvan betamelijk te leven, hetzij geheel of gedeeltelijk, dan mag zij dat doen en zal of zullen haar nakomelingen en erfgenamen in dat geval niet verder gepord noch gemolesteerd worden dan de voors goederen die zij zal achterlaten en het voors huisraad wel zullen kunnen verdragen en opbrengen.
En de voors Zwaenke met haar momber daartoe door haar gekozen en met recht gegeven zoals gewoonte is aan de ene zijde en Goijaert voors aan de andere zijde hebben elkaar beloofd te voldoen aan wat voors staat, dat te laten volgen, te genieten en dat onverbrekelijk te onderhouden, hun persoon en al hun goederen, tegenwoordige en toekomende, daarvoor verbindende zonder arglist.
Datum ....... [niet ingevuld] januari, schepenen Ghierl en Ghijben.
Allatum pro eosdem in augusto ao 59 (Voor hen uitgemaakt in augustus 1559).

1559, jan

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832