Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1560-14-7950-72v

Aert zoon van wijlen Jan Gerijts weduwnaar van Dingen zijn huisvrouw, dochter van wijlen Sijmon Herman Heijsten legitime supportavit (heeft wettelijk overgegeven) het vruchtgebruik en al het recht van vruchtgebruik, dat hij had en bezat in alle goederen, zowel huis, hof, land, zand, weide en heide, zo waar en tussen wie deze goederen gelegen zijn of bevonden zullen worden zoals hij zeide, aan Willem zoon van wijlen Peter Huijben als man en momber van Lijsbet zijn huisvrouw, aan Cornelis Ghijsbert Jans als man en momber van Cornelia zijn huisvrouw, en aan Jan Gerijt Thomaes als man en momber van Aleijt zijn huisvrouw, gezusters, dochters van Aert en wijlen Dingen beiden voornoemd, met afgaan en vertijen etc, en Aert voors heeft beloofd als principaal schuldenaar super se (op zich) etc en dit overgeven, opdragen, afgaan en etc en vanwege recht van vruchtgebruik daar nooit meer aanspraak op te maken noch te doen maken met geen enkel recht etc en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen behalve dat Aert zijn leven lang durende zal hebben, houden en in vruchtgebruik zal blijven bezitten een stuk land groot ongeveer 7 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd de Horevoert, aldaar tussen:
erfenis van Sijmon Jan Thonis Herden een zijde
erfenis van Thonis Gerijt Lammens ander zijde
erfenis van Lijske weduwe van Jan Martens een einde
erfenis van de weduwe van Peter Verschueren ander einde.
Daartoe nog de helft onbedeeld in een bunder beemd gelegen binnen de parochie voors ter plaatse genaamd de Sporct, aldaar tussen:
erfenis van de erfgenamen van wijlen meester Henrick Zwijsen een zijde
erfenis van de kinderen van Peter Jan Adriaens ander einde
de gemeijn strate een einde
erfenis van Henrick Cornelis Heijnen ander einde.
Willem, Cornelis en Jan hebben beloofd elk in de naam als voor, dat zij aan Aert hun schoonvader voornoemd dit stuk land en beemd voornoemd ongestoord en vredelijk in vruchtgebruik zullen laten volgen, genieten en gebruiken en hem terzake van dien zolang hij leven zal niet te moeien noch te molesteren op geen enkele manier, daarvoor henzelf en al hun goederen, hebbende en verkrijgende, verbindende, zonder arglist.
Datum, de 2e maart, schepenen Reijnbouts en Berijs.

Quo facto constituti coram scabinis infrascriptis (nadat dit gedaan was [zijn] gestaan geweest voor schepenen ondergeschreven) Cornelis zoon van wijlen Ghijsbrecht Jans als man en momber van Cornelia zijn huisvrouw en Jan Gerijt Thomaes als man en momber van Aleijt zijn huisvrouw, gezusters, dochters van Aert en wijlen Dingena diens huisvrouw voornoemd, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Willem hun zwager voornoemd, met afgaan en vertijen etc, een stuk zaailand groot ongeveer 4 lopensaeat, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aen de Cleijn Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Herman Gerijt Hermans een zijde en ook een einde
erfenis van Aert hun schoonvader voors ander zijde
erfenis van Willem Peter Huijben hun medezwager ander einde
zoals ze zeiden [belovende] warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) behalve dat Willem voornoemd daaruit moet blijven gelden 13 lopen rogge per jaar erfpacht te betalen aan het Convent van Tongerloe, verder belovende dit verkopen, overgeven, opdragen en etc en alle andere kommer en calangie daar meer op komende allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

1560, maart 2

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832