Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1560-14-7950-74v

Henrick, Jacop, Peter en Jan Daniel Gerijt Hermans als man en momber van Anna zijn huisvrouw, broers en zuster, kinderen van wijlen Jan Sijmons, door deze Jan en uit wijlen Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gerijt Gerijt Smoelders samen verwekt en verkregen, en de eerstgenoemde Henrick en met hem Jan Willem van Gorp als door de heer aangestelde momber en toeziener van Willem, Jenneke, Marie en Anneke, broer en zusters, kinderen van Jan ook zoon van wijlen Jan Sijmons, daar ze als momber en toeziener voors in tegenwoordigheid en met vervolg van Jan, vader van de onmondige kinderen voors, voor instonden en gelofte deden; dezelfde Jan Jan Sijmons en Gerijt Gerijt Veldekens als momber en toeziener van Jan en Adriaen, gebroeders, kinderen van wijlen Cornelis ook zoon van wijlen Jan Sijmons waar de momber en toeziener voors zich ook sterk voor maakten en gelofte deden, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Peter zoon van wijlen Jan Reijnen, met afgaan en vertijen etc, een stuk land, groot ongeveer 2½ lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd Craijenvense Ackeren, aldaar tussen:
erfenis van Peter Jan Reijnen een zijde en ook een einde
erfenis van de weduwe van Cornelis Cornelis Daniels cum pueris (met haar kinderen) en met meer anderen ander zijde
erfenis van Jacop Jan Sijmons voornoemd ander einde
zoals ze zeiden [belovende] warandiam more solito (te waren zaols gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen etc en in de naam als voor te doen houden etc en alle kommer en calangie daarop komende allemaal voor hem af te doen. Datum de 2e maart, schepenen Meijnaerts en Ghierll.

Dezelfden allen ut supra (als boven) behalve Jacop legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jacop zoon van wijlen Jan Sijmons, hun broer en oom respectievelijk, met afgaan en vertijen etc, vijf zesde deel in een huis, hof, schuur, schop met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot in het geheel ongeveer 11 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd 't Creijenven, aldaar tusssen:
erfenis van Goijaert Martens een zijde en een einde
erfenis van Peter Gerijts ander zijde
de gemeijn straat ander einde.
Nog in een stuk land in het geheel groot ongeveer 2½ lopensaet, gelegen in de parochie en ter plaatse voors tussen:
erfenis van Jan van Ghierll een zijde
erfenis van de weduwe van Gerit Adriaen Meeus cum pueris (met haar kinderen) ander zijde
de Craijevense strate een einde
erfenis van Jan Gerit Hermans ander einde.
Nog in een stuk land genaamd den Cruijsacker, groot ongeveer 2 lopensaet, ook gelegen binnen de parochie en ter plaatse voors tussen:
erfenis van Ghijsbrecht Gerit Beijkens een zijde
erfenis van Peter Jan Reijnen ander zijde
erfenis van Margrietke dochter van Adriaen Somers een einde
erfenis van de kinderen van Cornelis Jan Sijmons voornoemd ander einde.
Nog vijf zesde deel in een stuk land in het geheel ook groot ongeveer twee lopensaet, gelegen ook binnen de parochie en ter plaatse voors tussen:
erfenis van Peter Gerit Reijnen een zijde en een einde
erfenis van de voors kinderen van Cornelis Jan Sijmons ander zijde
erfenis van Peter Gerit Elens ander einde
zoals ze zeiden, [belovende] warandiam ut moris est (te waren zoals gewoonte is) behalve dat de voors Jacop uit het gehele goed moet gelden een erfpacht van 1½ mud rogge jaarlijks aan Henrick Appels; een half mud rogge per jaar erfpacht aan Joost Reijn Gerits; zes lopen rogge per jaar erfpacht aan Gerit Gerit Reijnen en nog twee lopen rogge per jaar erfpacht aan Adam Jan Sijmons, allen binnen Tilborch ter betalen. Nog een halve braspenning per jaar gewincijns te betalen aan de Heer van Tilborch en daartoe nog drie karolus gulden per jaar loscijns te betalen aan Peter Huijben, ter kwijting staande met vijftig karolus gulden naar inhoud en vermogen van de losbrief die daarvan is. De verkopers voornoemd hebben verder beloofd, elk in de naam en in de kwaliteit als voor, dit verkopen, overgeven etc en elk in de naam als voor te doen houden etc en alle andere kommer en calangie, daar meer op komende, allemaal voor hen af te doen.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

Jacop zoon van wijlen Jan Sijmons heeft beloofd als een principaal schuldenaar te gelden, te geven en wel te betalen aan Peter zoon van wijlen Gerit Jan Maes Geenen als momber van Adriaen en Cornelis, gebroeders, onmondige kinderen van wijlen Adriaen Adriaen Somers, door deze Adriaen en uit Anna zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter Mutsaerts, verwekt en verkregen, ten behoeve van deze kinderen voors, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 7½ karolus gulden, 20 stuivers of de waarde daarvan in ander goed geld zoals dat ten tijde van de betaling in het algemeen koers en gang zal hebben en van hand tot hand goede betaling zal zijn voor elke karolus gulden voors te rekenen, elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis et pro primo solutionis termino (en voor de eerste termijn van betaling) nu met Lichtmis a.s. uit en van huis, hof, schuur, schop met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 11 lopensaet ut supra (zoals boven) zoals hij zeide. [belovende] warandiam more solito (te waaren zoals gebruikelijk) en het voors huis, hof, schuur, schop met de grond etc altijd goed, zeker genoeg en waardevast etc en alle kommer en calangie daarin zijnde allemaal voor hen af te doen ten behoeve van deze kinderen voors. Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

Te mogen lossen ten schoonste altijd met Lichtmis met honderd karolus gulden, 20 stuivers of de waarde daarvan in ander goed geld zoals dat ten tijde der aflossing in het algemeen koers en gang zal hebben en van hand tot hand goede betaling zal zijn voor elke karolus gulden voors te rekenen, samen met de jaarcijns en alle achterstand, die alsdan ten achter en onbetaald staat, behalve dat Jacop en zijn nakomelingen gehouden zullen zijn wanneer ze willen lossen dat een half jaar tevoren op te zeggen en wettelijk te verkondigen.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

1560, maart 2

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832