Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1560-14-7951-43r

Adriaen en Ghijsbrecht, gebroeders, zonen van wijlen Jan Vranck Lammens, door deze Jan en uit wijlen Aleijt diens huisvrouw, dochter van wijlen Jan Reijnen, samen verwekt en Gerijt zoon van wijlen Jan van Raeck en Gerijt zoon van wijlen Vranck Lammens als momber en toeziener van Jenneke, minderjarige en niet tegenwoordig zijnde dochter van wijlen Huijbrecht Jan van Raeck, door deze Huijbrecht en uit Magdalena diens huisvrouw, dochter van wijlen Jan Vranck Lammens samen verwekt en verkregen, daar de momber en toeziener voors zich sterk voor maakten en gelofte deden, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan zoon van wijlen Jan Vranck Lammens, hun broer en oom respectievelijk, samen met de voors schepenbrieven en voorwaarden, die daarvan mentie maken en gewag doen, met afgaan en vertijen etc, een jaarlijkse en erfelijke cijns van veertig stuivers, elk jaar te vergelden en te betalen op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit en van een huis, hof, schuur met de grond en uit de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 18 lopensaet, gelegen in de parochie van Tijlborch ter plaatse genaamd aen `t Ghoirken tussen:
de gemeijnt van Tilborch en de gemeijn straat een zijde en een einde
erfenis van meester Goessen Verstegen ander zijde
erfenis van Jenneke weduwe van Henrick van Dun met haar kinderen en Willem Peter Mutsarts ander einde.
Nog uit en van een stuk akkerland, groot ongeveer vier lopensaet, gelegen in de parochie en ter plaatse voors tegenover de straat aldaar tussen:
erfenis van Marten Daniel Boots een zijde
de gemeijn straat ander zijde en een einde
erfenis van Peter Wouter Goeens ander einde.
Welke cijns voors eertijds Peter zoon van wijlen Peter Mutsarts als principaal schuldenaar beloofd en gevest heeft gehad aan wijlen Wouter Vranck Lammens, zoals dat in schepenbrieven van Tilborch daarop gemaakt meer volkomen is begrepen, en welke cijns voors aan de voornoemde kinderen en kleinkind van wijlen Jan en Aleijt beiden voornoemd toegekomen en verstorven waren van wijlen Wouter zoon van wijlen Vranck Lammens voornoemd, hun oom en oudoom respectievelijk, zoals ze zeiden. De voors Adriaen en Ghijsbrecht hebben beloofd op henzelf en op al hun goederen en de voors momber en toeziener op verbintenis van de goederen van het minderjarige kind, nu hebbende en noch te verkrijgen, dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast etc en elk in de naam en in de kwaliteit als voornoemd te doen houden etc en alle kommer en calangie elk van zijnentwge en vanwege het minderjarige kind daarop komende allemaal af te doen, behalve dat de cijns voorste te los en kwijting staat met twee en derig karolus gulden volgens de losbrief, die daarvan is. Datum et scabini t supra (datum en schepenen als boven).

1560, december 31

Bewerkt door: J.R.O. Trommelen


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832