Menu

Documenten

Document R-1561-14-7951-65v

Willem zoon van wijlen Peter Huijben als man en momber van Lijsbet zijn huisvrouw, Cornelis zoon van wijlen Ghijsbrecht Jans als man en momber van Cornelia zijn huisvrouw, Jan zoon van wijlen Gerijt Thomaes als man en momber van Aleijt zijn huisvrouw, gezusters, dochters van wijlen Aert Jan Geenen, door deze Aert en uit wijlen Dingena zijn huisvrouw, dochter van wijlen Sijmon Hermans samen verwekt, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Corstiaen zoon van wijlen Laureijs Cleijs Lammens, met afgaan en vertijen etc, een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 10 lopensaet evenwel zo groot en klein zoals de voors stede gelegen is in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd die Cleijn Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Willem Peter Huijben voornoemd een zijde
erfenis van Jan Cornelis Wouters ander zijde
de gemeijn straat een einde
de gemeijnt van Tilborch ander einde
zoals ze zeiden.
Warandiam more solito (ze hebben beloofd] te waren zoals gebruikelijk) behalve dat Corstiaen voornoemd hieruit moet blijven gelden 13 lopen rogge per jaar erfpacht te betalen aan het Convent van Tongerle en ook nog 45 stuivers per jaar loscijns te betalen aan de erfgenamen van mr Henrick Zwijsen ter kwijting staande met 40 karolus gulden naar inhoud van de losbrieven die daarvan zijn, belovende verder dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen etc en alle andere kommer en calangie daar mee op komende etc.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).
Debet 2 stuivers en 1 oirt, tradatur Daniel Gerijt Hermans ex supportatione dd 14 Martii `65 facta.
(Verschuldigd 2 stuivers en 1 oirt, overgegeven aan Daniel Gerijt Hermans wegens transport dd 14 maart `65 [0.st.] en uitgemaakt).

1561, februari 4

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832