Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1561-14-7951-84v

Bekend zij aan eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Ghijsbrecht zoon van wijlen Gerijt Henrick Beijkens weduwnaar van wijlen Dingena zijn eerste huisvrouw, dochter van Henrick Cornelis Henrickx, en als man en momber van Marie zijn tegenwoordige huisvrouw, dochter van Herman Cornelis Hermans, aan de ene zijde en Peter Henrick Cornelis Henricx en Thonis Gerijt Henrick Beijkens als door den Heer aangestelde momber en toeziener van Gerijt en Catherijna, broer en zuster, minderjarige voorkinderen van Ghijsbrecht en Dingena diens eerste huisvrouw beiden voornoemd, daar de momber en toeziener voors voor instonden en gelofte deden aan de ander zijde en ze hebben om twist en tweedracht te voorkomen en te verhoeden dat die in de toekomst zouden mogen rijzen en vallen tussen de 2 voorkinderen voors en de kinderen die Ghijsbrecht voornoemd mogelijk uit Marie zijn tegenwoordige huisvrouw voors zal verwekken, een zeker accoord, scheiding en vergelijk gedaan en gemaakt met raad en voorgaand advies van Henrick Cornelis Henricx, grootvader van de voors 2 minderjarige kinderen, op de manier hierna volgende. Tengevolge van dit accoord en minnelijk vergelijk voors is overeengekomen en besloten door de partijen, dat zowel de voorkinderen van Ghijsbrecht voors alsook zijn kinderen die hij met Gods hulp bij en uit Marie zijn tegenwoordige huisvrouw voors nog hoopt te verwekken en te verkrijgen, samen zullen zijn en blijven een kinderen, dat is te weten dat de voor- en nakinderen van Ghijsbrecht voors samen hoofd voor hoofd gelijk en even diep zullen delen alle goederen, beide havelijk en erfelijk, die zijlieden samen en elk bijzonder na de dood van hen beiden zullen achterlaten, met voorwaarde echter en speciaal afgesproken, dat Ghijsrceht voornoemd zijn voors voorkinderen moet onderhouden, ziek en gezond, van eten, drinken, hozen, schoenen en kleding naar zijn staat en zoals een vader zijn kinderen schuldig is te onderhouden, zolang totdat zij tot huwelijk of tot enige ander staat gekomen zullen zijn, tenzij zij bij vreemde mensen zouden begeren te dienen, in welk geval de voors Ghijsbrecht en zijn huisvrouw van hetgeen voors staat ongehouden zullen zijn. Daarenboven zal Ghijsbrecht nog verbonden staan elk van de twee voors voorkinderen, als ze tot enige staat zoals voorschreven gekomen zijn, uit te reiken en te betalen de somma van tien karolus gulden als zijnde de portie en het deel dat hun van hun moeder verstorven is, hierin voorzien evenwel dat desalniettemin de voors voorkinderen zullen hebben en voor hen alleen behouden alle alzulke goederen als hun van Henrick Cornelis Henricx, hun grootvader, zal mogen aankomen en vervallen, welke goederen binnen dit contract niet begrepen zullen zijn. En volgens dit contract zullen de 2 voorkinderen voornoemd mede delen alle goederen, zowel de oude stockgoederen als de verkregen goederen die de voors Marie tegenwoordige huisvrouw van Ghijsbrecht voornoemd bij staande huwelijk zal mogen aankomen of met haar man conquesteren, zo is door partijen voors van beide zijden eendrachtig overeengekomen dat Ghijsbrecht voornoemd zal mogen verkopen of vertijen alle of enige van de goederen, die zowel van zijn kant als van de kant van zijn eerste huisvrouw in zijn naam in het scheiden van het eerste bed bevonden zijn geweest, onder deze voorwaarden dat hij de penningen daarvan komende wederom zal moeten beleggen aan enige andere goederen, hem bekwamer of profijtelijker wezende, welke goederen zullen staan ter nature en gedeeld worden volgens de inhoud van dit contract voors. De partijen ter ener en anderer zijde hebben beloofd alles wat voors staat elkaar te laten volgen, genieten en na te komen, waarvoor de voors Ghijsbrecht al zijn goederen en de voors momber en toeziener en ook de grootvader van de voors 2 minderjarige voorkinderen de goederen van de voors 2 voorkinderen, hebbende en verkrijgende, verbonden hebben, zonder arglist.
Datum de 12e mart, schepenen Ghierll en Buerden.
Debet (verschuldigd) 16½ stuiver

1561, maaart 12

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832