Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1562-14-7952-49v

Heijlwich weduwe van Gerijt de Oude zoon van wijlen Adriaen Meeus cum tutore (met haar voogd) legitime et hereditarie supportavit (heeft wettelijk en erfelijk overgegeven) aan haar wettige kinderen, door de voors. Gerijt haar man uit haar verwekt, met afgaan en vertijen etc., het vruchtgebruik en al het recht van vruchtgebruik, dat ze heeft en bezit in alle goederen, het zij huizen, hoven, land, zand, heiden en weiden zoals de voors. wijlen Gerijt en zij Heijlwich samen plachten te bezitten, hoedanig deze goederen mogen zijn en waar die gelegen zijn zoals zij zeide, belovende met haar momber voors. als principaal schuldenares super se et bona (op haar en haar goederen) etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast etc. en alle kommer en calangie van harentwege daarop komende allemaal voor hen af te doen behalve en voor haar Heijlwich gereserveerd het vruchtgebruik in alle goederen, te weten huis, hof, schuur met de grond en de erfenis daaraan liggende en in de andere erfenissen, rente of rogge, zoals Heijlwich met haar man placht te bezitten en die gelegen zijn binnen de heerlijkheid van Gestell en daartoe noch het vruchtgebruik in het derde deel in een stuk akkerveld, het gehele stuk groot ongeveer 7 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aen 't Creijenven, aldaar tussen:
erfenis van Jacop Jan Sijmons een zijde
erfenis van Cornelis Wouters ander zijde
erfenis van de kinderen van Jan Gerijt Hermans cum aliis (met anderen) een einde
de gemeijn Creijenvense strate ander einde.
Welk vruchtgebruik haar kinderen in de naam en kwaliteit als hierna volgt beloofd hebben aan hun moeder te laten volgen en genieten haar leven lang en niet langer, daarvoor verbindende hun persoon en al hun goederen, hebbende en verkrijgende, zonder arglist.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).
Debet (verschuldigd) 2 briefgeld.

Bekend zij aan eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Jan, Adriaen de Oude en Willem, Jan zoon van wijlen Marten de Witte als man en momber van Lijsbeth zijn huisvrouw en Gerijt de Jonge zoon van wijlen Adriaen Meeus en Willem zoon van wijlen Jan Willem Borchmans als door de heer aangestelde momber en toeziener van Adriaen de Jonge en Gerijt, broers en zuster, kinderen van wijlen Gerijt de Oude voors. zoon van wijlen Adriaen Meeus door deze Gerijt en uit Heijlwich diens huisvrouw, dochter van wijlen Jan Willem Borchmans, samen verwekt en verkregen, voor welke twee minderjarige kinderen voornoemd de momber en toeziener voor in stonden en gelofte deden, en ze hebben van de erfelijke goederen, hun van Gerijt hun vader aangekomen en bestorven en waarin de voors. Heijlwich hun moeder van het vruchtgebruik is afgegaan, een zekere erfscheiding en erfdeling gedaan en gemaakt op de manier hierna volgende.

Tengevolge van deze erfscheiding en erfdeling zullen de voors. Jan, Willem en Adriaen de Jonge samen hebben, houden en erfelijk voor hun deel blijven bezitten een stuk akkerland, groot ongeveer drie lopensaet, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aen de Hasselt, aldaar tussen:
erfenis aan hun andere broers en zusters toebedeeld, daar de Oude Stede op staat een zijde
erfenis van Peter Henrick Cornelis Henricx ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van de erfgenamen van Herman Gerijt Hermans ander zijde.
Nog een stuk land genaamd de Venacker gelegen binnen de parochie voors. ter plaats aen Sterts Hoeve, groot ongeveer 2 lopensaet, aldaar tussen:
erfenis van Ghijsbrecht Gerijts een zijde
een gemeijne gebuurweg ander zijde
erfenis van Ghijsbrecht Gerijts voors. en van de kinderen van Michiel Gerijt Wouters een einde
erfenis van Jan Henrick Cornelis ander einde.
Nog 1½ lopensaet land gelegen in de parochie en ter plaatse voors. tussen:
erfenis van de kinderen van Michiel Gerijt Wouters voors. een zijde
erfenis van Jan Cornelis die Ber en van de kinderen van Adriaen Peter Zegers ander zijde
erfenis van Dionijs Henrick Wouters een einde
de voors. gebuurweg ander einde.
Nog een akker, groot ongeveer 2 lopensaet, gelegen in de parochie en ter plaatse voors., aldaar tussen:
erfenis van Jan Henrick Cornelis Henricx voors. een zijde
erfenis van Ghijsbert Gerijts ander zijde
erfenis van de kinderen van Cornelis Wouters een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog een akkerland genaamd de Berchacker, groot ongeveer 1½ lopensaet, gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd inde Hasseltse Acker, aldaar tussen:
erfenis van Jan Cornelis de Ber een zijde
erfenis van hun broers en zuster, dat hier van en hiertegen gedeeld en gepaald is ander zijde en een einde
erfenis van de kinderen van Herman Gerijt Hermans ander einde.
Daartoe nog twee derde deel in een stuk land, het gehele stuk groot ongeveer 7 lopensaet, gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd aent Creijenven, de reengenoten zoals in de tochtbrief zoals ze zeiden.
Op welke voors. erfenissen de andere deelslieden te weten Adriaen de Oude, Jan Marten de Witte als man en momber van Lijsbeth zijn huisvrouw voor henzelf en de voors. momber en toeziener in de naam van Gerijt hun minderjarige broer voors. op vertegen hebben, met overgeven en afgaan op de manier die daartoe gewoonte is, waarbij beloven Adriaen de Oude, en Jan zijn zwager op henzelf en op al hun goederen en de voors. momber en toeziener onder de verbintenis van de goederen van het minderjarige kind, hebbende en verkijgende, deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan voors. altijd vast en stendig te houden en in de naam als voor te laten houden zonder etc. en alle kommer en calangie daarop komende allemaal af te doen, behalve dat Jan, Willem en Adriaen de Jonge uit de eerste drie lopensaet, hun ten deel gevallen, moeten betalen 2 blancken per jaar gewincijns te betalen aan de Heer van Tilborch, welke cijns deze Jan en Willem en de momber en toeziener van Adriaen de Jonge zo moeten gelden en betalen en beloofd hebben zo te gelden en te betalen ten dage en termijne daartoe gezet en bepaald, dat er voor hun andere tegendeelslieden voornoemd daarvan nooit meer schade, hinder noch kommer van komen zal, waarvoor de voors. Jan en Willem hun persoon en al hun goederen en de momber en toeziener de goederen van het voors. minderjarige kind voors., hebbende en verkrijgende, verbinden met condities en voorwaarden hierbij, dat als er voor de voornoemde deelslieden enige ander kommer of last rechtens zou komen dan hem benoemd is, dat zij die last en kommer als die komt elkaar zullen helpen dragen en betalen, wat zij elkaar op verbintenis als voor alzo beloofd hebben, zonder arglist.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).
Triplicetur debet quisque (Er moeten drie copieën gemaakt worden, elk is verschuldigd) 12 stuiver
Litera Johannis non erit opus (de brierf van Jan zal niet nodig zijn) op de drie.

Hiertegen zullen de voors. Adriaen de Oude, Jan zoon van wijlen Marten de Witte als man en momber van Lijsbeth voors., diens huisvrouw, en de momber en toeziener van Gerijt voors. samen hebben, houden en erfelijk bezitten een huis, hof, schuur met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 3 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aende Hasselt, aldaar tussen:
erfenis aan hun andere broers toebehorende een zijde
erfenis van Jan Jan van Ghierll ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van de erfgenamen van Herman Gerijt Hermans ander einde.
Nog een stuk land genaamd de Strijacker, groot ongeveer 5 lopensaet, gelegen in de parochie en ter plaatse voors., aldaar tussen:
erfenis van Herman Cornelis Gerijt Hermans een zijde
erfenis van de kinderen van Jan Daniel van Buerden ander zijde
erfenis aan hun drie voors. broers toebedeeld en toegevallen een einde
een gemeijne akkerweg aldaar lopende ander einde.
Nog een stuk land genaamd de Lange Berchacker, groot ongeveer 3 lopensaet, gelegen in de parochie en ter plaatse voors., aldaar tussen:
erfenis van Herman Cornelis Gerijt Hermans een zijde
erfenis van de erfgenamen van Herman Gerijt Hermans cum alijs (met anderen) ander zijde
de gemeijn straat een einde
de voors. Strijacker ander einde.
Nog een stuk land genaamd den Craneberch in zand en heide liggende, groot ongeveer 5 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in Sterts Hoeve, aldaar tussen:
de gemeijnte van Tilborch een zijde
erfenis van Jan Henrick Cornelis ander zijde en een einde
erfenis van Cornelis Cornelis Wouters ander einde.
Nog een stuk erf groot ongeveer 4 lopensaet gelegen in de parochie en ter plaatse voors., aldaar tussen:
erfenis van Ghijsbrecht Gerijts een zijde
de gemeijn straat ander zijde
de Tilborchse gemeijnte een einde
erfenis van de kinderen van Peter Wouters ander einde.
En hiertoe nog een stuk beemd, groot ongeveer een bunder, gelegen int Ghilse Broeck achter de Rijen zoals het aldaar gelegen is genaamd de Tengieter, gelegen met nog een andere bunder toebehorende aan de Carmelieten van Mechelen, samen onbedeeld, alles zoals ze zeiden.
Op welk voors. huis, hof, schuur met de grond en andere erfenissen de andere tegendeelslieden vertegen hebben met overgeven en afgaan op de manier daartoe gewoon zijnde, waarbij beloven de voornoemde Jan en Willem op henzelf en op al hun goederen en de momber en toeziener onder verbintenis van de goederen van de voors. Adriaen de Jonge, hebbende en verkrijgende, deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan voors. altijd vast en stendig te houden en in de naam als voor te laten houden zonder enig wederzeggen en alle kommer en calangie daar op komende allemaal af te doen, behalve dat Adriaen de Oude, Jan zijn zwager en de momber en toeziener in de naam van Gerijt hun minderjarige broer voors. uit deze stede moeten gelden 13 lopen rogge per jaar erfpacht, negen daarvan te betalen aan Jan en Aert, kinderen van Meeus Vermee en de vier lopen aan Heijlwich de weduwe van Goiairt Jan Vet nog een blanck per jaar gewincijns te betalen aan de Heer van Tilborch en nog een oort per jaar gewincijns in Oisterwijck te betalen aan Jacop Emmen en daarbij nog alzulke wasdom of interest als men van 82 karolus gulden eens schuldig is te betalen. Daarenboven nog te laten wegen alzulke erfenis waarvan men bevinden zal dat [ze] daarover schuldig zullen zijn te laten wegen en verder niet.
Welke cijnsen en pachten voornoemd Adriaen de Oude, Jan zijn zwager en de momber en toeziener in de naam van Gerijt voors. zo moeten gelden en betalen en ook beloofd hebben zo te gelden en te betalen ten dage en termijne daartoe staande en bepaald, zodat er voor de andere hun tegendeelslieden voornoemd daarvan nooit meer hinder, kommer of last van komen zal, waarvoor de voornoemde Adriaen de Oude en Jan zijn zwager hun persoon en al hun goederen etc., de voornoemde momber en toeziener daaraan verbindende de goederen van het voors. minderjarige kind, hebbende en verkrijgende. Met condities en voorwaarden etc.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).
Tripilicatur solvet quisque (Er worden drie copieën gemaakt, elk heeft betaald) 12 stuiver

Jan zoon van wijlen Gerijt Adriaen Meeus legitime et hereditarie supportavit (heeft wettelijk en erfelijk overgedragen) aan Adriaen zoon van wijlen Peter Zegers met afgaan en vertijen etc. het derde deel hem toebehorende in een stuk land, het gehele stuk groot ongeveer 2 lopensaet, genaamd de Venacker gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in Sterts Hoeve, aldaar tussen:
erfenis van Ghijsbert Gerijts een zijde
en verder de reengenoten als in de eerste deelbrief.
Welk derde deel in het stuk land voors. aan de voornoemde Jan met enkele van zijn mede broeders tegen de andere deelslieden na de dood van zijn vader heden ten dage toebedeeld was pro ut in literis de (zoals in brieven van) Tilborch [staat].
Warandiam more solito ([hij heeft beloofd] te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, overgeven, opdragen etc. en alle kommer en calangie daar op komende allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).
In margine: Vacat quia (vervallen omdat) het niet is gepasseerd.

Dezelfde Jan verkoper voornoemd legitime et hereditarie supportavit (heeft wettelijk en erfelijk overgegeven) aan Willem zoon van wijlen Gerijt Adriaen Meeus, zijn broer, met afgaan en vertijen etc., het derde deel hem toebehorende in een stuk land, het geheel groot ongeveer 3 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aende Hasselt, aldaar tussen:
erfenis aan Adriaen de Oude en Gerijt zijn broers en aan Jan hun zwager toebehorende een zijde
erfenis van Peter Henrick Cornelis Henricx ander zijde,
verder reengenoten ut in prioribus literis divisionis (zoals in voorgaande deelbrieven).
Welk derde deel in het stuk land voornoemd aan deze Jan aangekomen en bestorven was van Gerijt zijn vader en hem tegen zijn andere broers en zuster ten deel gevallen was pro ut in literis divisionis de (zoals [staat] in deelbrieven van) Tilborch.
Warandiam more solito ([hij heeft beloofd] te waren zoals gebruikelijk) behalve dat Willem voors. hieruit moet gelden het derde deel in 2 blancken per jaar gewincijns te betalen aan de Heer van Tilborch. Hij beloofde verder dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan etc. en alle andere kommer en calangie daar meer op komende allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).

1562, januari 24

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832