Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1562-14-7952-72v

Jan zoon van wijlen Gerit Hermans als weduwnaar van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gerit Jan Wouters legitime et hereditarie supportavit (heeft wetteljk en erfelijk overgegeven) aan Thonis, Herman, Cornelis en Adriaena, broers en zuster, zijn kinderen, en nog aan de voornoemde Thonis en aan Laureijs Jan Laureijs als momber en toeziener van Jan, Korstiaen en Geritke, onmondige en minderjarige kinderen van wijlen Jan ook zoon van Jan Gerit Hermans voornoemd, ten behoeve van deze kinderen, met afgaan en vertijen etc, het vruchtgebruik en alle recht van vruchtgebruik, dat hij heeft en bezit in alle goederen, het zij huizen, hoven, land, zand, heiden en weiden, waar en waartussen die gelegen zijn of bevonden zullen mogen worden, die Jan en wijlen Jenneke zijn huisvrouw samen plachten te bezitten, niets daarin uitgezonderd zoals hij zeide.
Et promisit super se (en hij heeft beloofd op zich) etc dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden en in zijn naam te laten houden zonder etc en nooit meer vanwege vruchtgebruik daarnaar te etc en alle kommer en calangie van zijnentwege daarop komende allemaal voor hen af te doen, behalve dat de voors kinderen daaruit moeten gelden alle kommer en last, die men zal bevinden daaruit te gaan, met voorwaarden en conditie daarbij, dat de voors kinderen aan Jan hun vader voors moeten uitreiken de somma van drie honderd karolus gulden eens te betalen nu tot op Onze Lieve Vrouwe Lichtmis a.s. Welke penningen Jan hun vader voornoemd moet beleggen en tot jaarlijkse renten of pachten te gebruiken binnen Tilburg, daar waar hij het zal goedvinden en het hem zal believen en deze penningen zullen belegd moeten worden voor zijn vruchtgebruik en voor zijn voors kinderen zal het na zijn dood ten erfenis blijven, onder voorwaarde en duidelijke afspraak, dat Jenneke, de nadochter van Jan voors, bij Marie zijn tegenwoordige huisvrouw verwekt, na zijn dood zal hebben en behoudenen voor haar zeggen de wasdom of interest van deze 300 karolus gulden na rato van de tijd dat hij na de laatste Lichtmis in leven zal zijn en daarvan niet meer, wat de voors kinderen en de momber en toeziener van de onmondige kinderen voors zo ook beloofd hebben en ze beloven bij deze te onderhouden te volvoeren en te voldoen zoals voorschreven staat zonder arglist.
Datum 7 maart, schepenen Ghierll en Berijs.

Quo facto constituti coram scabinis infrascriptis (toen dit gedaan was zijn gestaan geweest voor schepenen ondergeschreven) de voornoemde Thonis, Herman, Cornelis en Adriaena, broers en zuster, de voorschr Adriaena met haar voogd ab ea (door haar) gekozen, de momber en toeziener voors, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (en ze hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan zoon van wijlen Jan de Vet, met afgaan en vertijen etc, een stuk land groot ongeveer 4 lopensaet min 8½ roede, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aen de Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Adriaen Daniels een zijde
erfenis van Cornelis Cornelis Wouters ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Peter Wouters ander einde
zoals ze zeiden. Et promiserunt (en hebben beloofd) de voornoemde Thonis, Herman, Cornelis en Adriana cum tutore prescripto (met haar voogd voorschreven) super se et bona sua (op hen en hun goederen) en de momber en toeziener onder verbintenis van de goederen van de onmondige kinderen, hebbende en verkrijgende, warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan etc en alle kommer en calangie daarop komende etc.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).
debet (verschuldigd) 1 briefgeld).

Quo rursus facto constituti coram scabinis infrascriptis (Toen dit weer gebeurd was zijn gestaan geweest voor schepenen ondergeschreven) de voornoemde verkopers in de naam en kwaliteit voornoemd legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (en ze hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Thobias zoon van wijlen Wouter Jans, met afgaan en etc, een stede, te weten huis, hof, schuur, schop met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer twee lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aenden Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Jan van Ghierll cum pueris (met zijn kinderen) een zijde en een einde
erfenis van Peter Michiels ander zijde
de gemeijn straat ander einde.
Nog 4 lopensaet zaailand gelegen in de parochie en plaats voors, aldaar tussen:
erfenis van Peter Michiels cum aliis (met anderen) een zijde
erfenis van Adriaen Zegers cum aliis (met anderen) ander zijde
de gemeijne gebuerweg aldaar lopende een einde
erfenis van Peter Michiels voornoemd ander einde
zoals ze zeiden. Et promiserunt warandiam eodem modo quo supra (en ze hebben beloofd te waarborgen op dezelfde manier als voor), behalve dat de voornoemde Thobias daaruit moet gelden drie blancken en een penning per jaar gewincijns te betalen aan de Heer van Tilborch; nog 9 penning hollands per jaar erfcijns te betalen aan de Persoonschap van Tilborch; nog een mud rogge per jaar erfpacht te betalen aan de erfgenamen van Jan Blocx in Oisterwijck en binnen Tilborch te leveren; nog een mud rogge per jaar erfpacht te betalen aan de erfgenamen van Anthonis Dionijs Meijnairts; nog drie lopen rogge per jaar erfpacht te betalen aan de Taeffelen des Heijligen Geests in Tilborch en hiertoe nog 2 lopen rogge per jaar erfpacht te betalen aan de Rector van Sinte Catherinen Altaar in de kercke van Tilborch en daarenboven nog moet hij alle wegen, paden, waterlaten en schouwen onderhouden zoals men die van oude tijden af schuldig is te onderhouden. Verder [hebben zij beloofd] dit verkopen, overgeven, opdragen etc en alle andere kommer en calangie daar meer op komende etc.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).
Debet (verschuldigd) 2 briefgeld.
Tradatur Cornelio Adriani Adriani Somers ex supportatione illi facta (Overgegeven aan Cornelis Adriaen Somers uit overdracht hem gedaan) 29 januari 1579 o.st.

Quo facto constituti adhuc coram scabinis infrascriptis (Nadat dit gedaan was zijn nog gestaan voor schepenen ondergeschreven) de voornoemde verkopers legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (en ze hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Gerit zoon van wijlen Jan Veldekens voor de ene helft en aan Peter zoon van wijlen Gerijt Jan Maes Geenen voor de andere helft, met afgaan en vertijen etc, drie stukken beemd, de eerste groot ongeveer 4½ lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in Daelhem, aldaar tussen: erfenis van de kinderen van Cornelis Aert Hermans een zijde
erfenis van Pauwels Peter Crillairts ander zijde
erfenis van Adam Henrick Adams een einde
erfenis van Jan Cornelis Willems cum aliis (met anderen) ander einde.
De tweede beemd groot ongeveer 4 lopensaet gelegen in de parochie en ter plaatse voors tussen:
erfenis van de voors Pauwels Crillairts een zijde
erfenis van de erfgenamen van Cornelis Wouters ander zijde
de Lantscheijdinge des lants van Breda een einde
erfenis van Adriaen Daniels cum aliis (met anderen) ander einde.
En de derde beemd groot ongeveer 1½ lopensaet, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd inde Heijningen, aldaar tussen:
erfenis van de erfgenamen van mr Henrick Zwijssen een zijde
erfenis van Cornelis Cornelis Wouters ander zijde de lopende stroom genaamd de Leije een einde
erfenis van de erfgenamen van Jan Dionijs Meijnairts ander einde
zoals ze zeiden.
Warandiam eodem modo ut supra ([ze hebben beloofd] te waren op dezelfde manier als voor), behalve dat de voors kopers hieruit moeten gelden drie kapoenen per jaar erfcijns in zoverre men die schuldig is te gelden, te betalen aan de Prelaet van Tongerloe. Daarenboven moeten ze onderhouden 's Heren schouwen van de voors Leije zoals men die schuldig is te onderhouden, verder belovende dit verkopen, overgeven etc en alle andere kommer en calangie etc.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).
In margine:
Daar de partijen te weten .... waren is dit geroijeerd.

Quo rursus facto constituti adhuc coram scabinis infrascriptis (Nadat dit weer gebeurd was zijn nog gestaan voor schepenen ondergeschreven) al de voornoemde verkopers legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (en hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Embrecht Jan Meeus ten behoeve van Jan zoon van wijlen Claes Henricx met afgaan en vertijen etc, een stuk weide, groot ongeveer 3 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aende Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Peter Snijers een zijde
erfenis van Peter Wouter Vermee cum pueris (met zijn kinderen) ander zijde
erfenis van Jan de Vet cum aliis (met anderen) een einde
erfenis van de erfgenamen van Cornelis Gerijt Hermans ander einde
zoals ze zeiden.
Warandiam eodem modo quo supra ([ze hebben beloofd] te waren op dezelfde wijze als boven), behalve dat de koper daarover moet laten wegen en stegen alle diegenen, die daarover zullen mogen wegen en te stegen en daartoe moet hij nog onderhouden 'sHeren schouwen van de waterlaat, daar middendoor lopende, zoals men die schuldig is te onderhouden, belovende verder dit verkopen, overgeven, opdragen etc en alle andere kommer en calangie daar meer op komende etc.
Datum 7 maart, schepenen Ghierll en Berijs.
Debet (verschuldigd) 1 briefgeld.

Quo rursus facto constituti adhuc coram scabinis infrascriptis (Toen dit weer gebeurd was zijn nog gestaan voor schepenen ondergeschreven) de voornoemde verkopers legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (en ze hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Embrecht zoon van wijlen Jan Meeus ten behoeve van Herman zoon van wijlen Cornelis Gerit Hermans met afgaan en vertijen etc een stuk land groot ongeveer 2 lopensaet en 15 roeden gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aen de Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Gerit Daniel Gerit Hermans een zijde en een einde
erfenis van Herman Jan Gerit Hermans ander zijde
de gemeijn straat ander einde
zoals ze zeiden. Warandiam eodem modo quo aupra ([ze hebben beloofd] te waren op dezelfde manier als voor) behalve dat de voors koper daar over moet laten wegen al diegenen aan wie men schuldig is daarover te laten wegen, verder belovende dit verkopen, overgeven, opdragen etc en alle andere kommer en calangie daar meer op komende allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).
Tradatur (overgegeven aan) Herman Jan Gerit Hermans ex supportatione (wegens overdracht).

1562, maart 7

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832