Menu

Documenten

Document R-1563-14-7953-94r

Gerit zoon van wijlen Daniel Gerit Hermans en Henrick zoon van wijlen Jan Sijmons als door de Heer aangestelde momber en toeziener van Daniel en Cornelia, broer en zuster, onmondige en minderjarige kinderen van Jan zoon van wijlen Daniel Gerit Hermans voornoemd en van wijlen Anna zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Sijmons voornoemd, daar ze als momber en toeziener voors voor instonden en gelofte deden, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Embrecht zoon van wijlen Jan Meeus als man en momber van Maria zijn huisvrouw, ten behoeve van haar en ten behoeve van de kinderen, door deze Embrecht en Maria samen verwekt en verkregen, met afgaan en vertijen etc, een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 5½ lopensaet en 3 roeden, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aen 't Creijenven, aldaar tussen:
erfenis van Goiairt Marten Jan Geenen een zijde
erfenis van Jacop Jan Sijmons ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Peter Wouter Vermee ander einde
zoals ze zeiden.
Warandiam super bona impuberum ([ze hebben beloofd] te waren op de goederen van de minderjarigen) behalve dat Maria en haar kinderen voornoemd hieruit moeten gelden een half mud rogge per jaar erfpacht te betalen aan Willem Ghijsbrecht vanden Gheijn, nog een stuiver en een penning Hollands per jaar gewincijns te betalen aan de Heer van Tilborch en daartoe nog 7 penningen Hollands per jaar erfcijns te betalen aan de Taeffelen des Heijligen Geests in Tilborch, verder belovende dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en etc en in de naam als voor etc en alle andere kommer en calangie daar meer op komende allemaal voor hen af te doen.
Item hier is bij gestaan Jan vader van de onmondige kinderen voornoemd en hij heeft het vruchtgebruik en al het recht van vruchtgebruik, dat hij in het voors huis, hof met de erfenis voornoemd had, wettelijk overgegeven en opgedragen, met afgaan en vertijen en verder op de manier die daartoe gewoonte is, zonder arglist.
Datum 7 april, schepenen Ghierll en Buerden.
Solvit (heeft betaald) 4 briefgeld en de naarderman ½ stuiver.
Tradetur litera (Brieven zijn overgegeven) aan de naarderman.
In margine:
Item Huijbrecht zoon van wijlen Daniel Gerit Hermans heeft dit goed vernaarderd.
Datum 4 februari 64 n.st., schepenen Ghierll en Borchmans.
Extendatur litera in debita forma et inferatur approximatio huic seponenti (brieven in de vereiste vorm worden uitgebreid en de vernaarding wordt ingevoegd in dit transport).

Dezelfde momber en toeziener legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jacop zoon van wijlen Jan Sijmons, met afgaan en vertijen etc, een stuk land in weiland en zaailand liggende, groot ongeveer 5½ lopensaet en 8 roeden, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aen 't Creijenven, aldaar tussen:
erfenis van Thonis Jan Hermans een zijde
erfenis van Marike de huisvrouw van Embrecht Jan Meeus cum pueris (met haar kinderen), heden ten dage haar toegevest ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Peter Wouter Vermee ander einde
zoals ze zeiden.
Et promiserunt dicti tutores super bona impuberum etc warandiam (en de voornoemde voogden hebben beloofd op de goederen van de onmondigen etc te waren) en dit verkopen, overgeven, opdragen etc en in de naam als etc en alle kommer en calangie daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Item hier is bijgestaan Jan vader etc ut supra (als voor).
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).

Dezelfde momber en toeziener legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Anthonis zoon van Jan Gerit Hermans met afgaan en vertijen etc een stuk land groot ongeveer 2 lopensaet en 16 roeden, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd 't Creijenven, aldaar tussen:
erfenis van Peter Wouter Vermee een zijde
erfenis van Thonis Jan Gerit Hermans ander zijde
erfenis van Jacop Jan Sijmons een einde
erfenis van Jan Jan de Vet, waar echter een gemeijne waterlaat tussendoor loopt ander einde
zoals zij zeiden. Et promiserunt dicti tutores super bona impuberum warandiam (en de voornoemde voogden hebben beloofd op de goederen van de minderjarigen te waren) behalve dat de voors Anthonis moet onder-houden 'sHeren schouwen van de waterlaat, die daar op het einde aan loopt zoals men schuldig is die te onderhouden en daartoe nog te laten wegen en stegen diegenen, die men over het erf met recht schuldig is te laten wegen en stegen, belovende verder dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en etc en in de naam als etc en alle andere kommer en calangie daar meer op komende allemaal voor hem af te doen.
Item hier is bij gestaan Jan vader etc.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).
Solvit (hij heeft betaald) briefgeld.
In margine:
Nota.
Item Huijbrecht zoon van wijlen Daniel Gerit Hermans heeft dit stuk land vernaarderd. Datum 4 februari '64 n.st., schepenen Ghierll en Borchmans. Extendatur debita forma ([brief] wordt uitgebreid op de vereiste manier).
Huijbrecht heeft deze naarderschap aan Anthonis in het contracht alsnog wederom overgegeven 27 maart '64 n.st. Schepenen Ghierll en Borchmans.

1563, april 7

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832