Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1563-14-7954-37r

Jan soen wilner (wijlen) Wouter Janss een stuck weijen v lopensaet off daer ontrent begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aende Hasselt aldaer tusschen der erffenisse Herman Cornelis Gerit Hermanss deen zijde ende een eijnde ende tusschen erffenisse der weduwe Jan Danielss van Buerden dander zijde streckende metten anderen eijnde aende gemeijn straet zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Herman soen wilner (wijlen) Cornelis Gert Hermanss voorn met affgaen ende verthijen etc. warandiam (te waren) des sall de voirs cooper hijer vuijt gelden ii ... tsiaers gewinchijns aenden heere van Tilborch te betalen ende daer toe noch x lopen roggen tsiaers erffpachten aen de weduwe ende erffgenamen Mr. Henrick Zwijssen te betalen ende daer toe noch eenen arm van eenen waterlaet hijer beneffens loopende te onderhouden nae der ouder gewoonten gelovende voirts dit vercoopen overgeven opdragen etc. ende allen anderen commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den zelven datum et scabini ut supra (xxii februarij 1563 Ghierll et Buerden).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832