Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1563-14-7954-38r

Condt zij eenen ijegelijcken dat comen ende gestaen zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Denijs soon wilner Herman Gerit Hermans bijden zelven Hermannen en vuijt Anna zijner huijsvrouwe dochter wilner Denijs Adriaen Mutsaerts verwect ende vercregen zijnde Adriaen soon wilner (wijlen) Jan Reijnen als man ende momboir Marie zijner huijvrouwe, Huijbrecht soon wilner Peter Jan Adriaenss als man ende momboir Lucia zijner huijsvrouwe ende Aleijdt cum tutore gesusteren kijnderen wilner (wijlen) Herman ende Anna voirs. ende Jan soon Anthonis Jan Adriaenss ende Denijs soon wilner (wijlen) Herman Adriaenss als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender van Geritken ende Jenneken gesusteren oock kijnderen wilner (wijlen) Herman ende Anna voors. daer zij alle momboir ende toesiender voors. voor instonden ende gelooffden ende hebben vande erffelijcke goeden hen van Herman hunnen vader ende zwaer voirs. aencomende ende bestorven zijnde ende daer inne de voirs. Anna hun moeder haer tocht ende allet recht van tochten wegen affgaen ende hen overgegeven zecker erffscheijdinge ende erffdeijlinge gedaen ende gemaeckt in manieren hier nae volgende,

Overmidts welcker soo sal de voors. zoone Denijs hebben houden ende erffelijck voor zijn portie besitten een stuck lants tot heije ende weije liggende vii lopensaet off daer omtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt aldaer tusschen de Tilborchse gemeijnte geheijten den Roijenberch deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Gerit Meeuss dander zijde, streckende vande erffenisse de weduwe Jan Danielss van Buerden cum pueris (met haar kinderen) totter erffenisse Peter Michiel Geritss cum suis, noch sall de zelve Denijs hebben ende behouden een stuck heijvelts in alder grooten alst gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten ... Ven aende Loonse kant aldaer tusschen erffenisse .... met haren kijnderen deen zijde ende voorts rontsom aende Tilborchse gemeente ende daertoe sall de zelve Denijs alnoch hebben een stuck beempden een buijnder oft daer omtrent begrepen gelegen binnen den Lande van Breda onder de prochie van Ghilse ter plaetse geheijten den Ghilsse Burcht tusschen erffenisse Adriaen Jan Reijnen met noch anderen ....

Hiertegens sall de voirs. Adriaenen hebben houden ende erffelijck voor zijn portie besitten een stuck (geen Hasselt) .......

Hiertegens sal de voirs. Huijbrecht hebben houden ende erffelijck voor zijn portie besitten het vierde gedeelte onbedeelt in een stede te weten huijs hoff schuer schop schaepskoije metten gronde ende mette erffenisse daer aen liggende ende daer toebehoorende xii lopensaet of daer omtrent int geheel begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt aldaer de geheele stede tusschen erffenisse Gerit Daniel Geritss deen zijde ende tusschen de erffenisse Jan Meeus ... ende de Heijlige Geest van Tilborch met noch meer anderen dander zijde, streckende vanden gemeijnder straten eens deels ende een deels van erffenisse Peter Henricx Corneliss totter erffenisse Adriaen Aert Fiers ende Willem Hendricx Zwijsen, noch het vierde gedeelte in een stuck ackerlants ... int geheel off daer omtrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse voirs. tusschen erffenisse de erffgenamen Jans van Ghierll deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Claes Henricx Verhoeven dander zijde ende een eijnde, streckende metten anderen eijnde aen erffenisse Huijbrechten Jan Leijten nochtans een armken? van eenen waterlaet daer tusschen beijde lopende dander zijde soo sall de selve Huijbrecht noch hebben een buijnder beempden gelegen binnen den lande van Breda onder de prochie van Ghilze ter plaetse geheijten de Leege Maijen? aldaer tusschen de erffenisse ... van Alphen toebehorende deen zijde, ende tusschen erffenisse ... van Ghilze toebehoorende dander zijde, streckende metten eenen eijnde opt Wouwerbroeck aldaer waer nochtans eenen gemeijnen schouwsloot int midde off daer omtrent door is loopende, zoo zij seijden, Op welck iiiie gedeelte inde stede metten erffenisse daeraen liggende ende opt stuck beempden voors die andere deijlluijden op verthegen hebben tot behoeff Huijbrechts voirs. met overgeven etc. ende hebben gelooft die andere deijlluijden voor elck ende behoudelijck dat de voirs. Huijbrecht hier vuijt sall gelden te weten vuijten stede het vierendeel in een mud roggen tsiaers erffpachts aen ... binnen Sint Jannen kercke binnen den Bosch te betalen ende aldaer te leveren noch t iiii deel in een mud roggen tsiaers oock erffpachts aende Taeffele des Heijligen Geests van Oisterwijck te betalen, noch t vierde gedeelte in twee ... tsiaers gewinchijns aenden heere van Tilborch te betalen, noch het zesde gedeelte in eenen jaerlijcken losschijns van zess carolus guldens .... ende noch een braspenning tsiaers aende heere van Breda te betalen, ende daertoe te onderhouden zijn gedeelte in alle wegen stegen ende schouwwaterlaeten die men ... sall vuijt dit sijn gedeelte onderhouden te worden ende welcke pachten chijnssen wegen stegen ende waterlaeten waerover de voirs. Huijbrecht alsoo sall gelden betaelen aflossen ende oock onderhouden ten dage ende termijnen daertoe staende ende geordonneert sijnde, Datum et scabini ut supra,

Hiertegens sal de voirs. Aleijdt hebben houden ende erffelijck voor haer portie besitten het vierde gedeelte onbedeelt in een stede te weten huijs hoff schuer etc. ut in precedente (zoals hiervoor), ende noch het vierde gedeelte in een stuck ackerlant ... etc. ut supra et ... zoo zij seijden, op welck vierde gedeelte int huijs hoff metten gronde ende opt iiiie gedeelte int stuck lants voirs. de andere deijlluijden op vertegen hebben tot behoeff Aleijdt voors. met overgeven ende affgaen etc. ende hebben gelooft de andere deijlluijden voors. als principael schuldenaer op hen selven ende op alle henne goeden ende de voirs. momboir ende toesiender onder de verbyntenisse der onmondige kijnderen goeden hebbende ende vercrijgende dese etc. behoudelijck dat de voirs. Aleijdt hier vuijt sall gelden het vierendeel in een mud roggen tot s'Bosch ut supra t iiiie deel in het mud rogge tot Oisterwijck ut supra t iiiie deel in elff penningen ... gewinchijns ende het vie gedeelte inde erffchijns van vi ... ut supra ende daertoe te onderhouden haer gedeelte in alle wegen stegen ende schouwaterlaeten etc. welcke pachten chijnssen wegen stegen ende waterlaeten voirs de voirs Aleijdt alsoo ut in precedent ad finem (zoals hiervoor tot aan het einde) datum et scabini ut supra,

Hiertegens sullen de voirs. momboir ende toesiender vuijten naam van den onmondigen twee ... voirs, ende tot zelven behoeff hebben houden ende erffelijck besitten de helft onbedeelt in een stede regenoten ut supra, noch de helft in een stuck ackerlant in expressie ut supra, noch de helft onbedeelt in een buijnder beempden gelegen binnen den lande van Breda inde prochie van Ghilze ter plaetse geheijten int Ghilse Brouck voor den ... aldaer geheelen beempt tusschen erffenisse de erfgenamen Horst Jan Leijten deen zijde ende tusschen der erffenisse desen onmondigen kijnderen oock te deele bevallen sijnde hijer nae volgende dander zijde streckende van erffenisse de erffgenamen Laureijs Henrick Zwijssen tot erffenisse Hendricx Wouter Adriaenss noch een stuck beempden iiii lopensaet ofte omtrent begrijpende gelegen binnen der prochie ende ter plaetse voirs. tusschen twee kijnderen deen zijde ende tusschen ..... op welck huijs hoff schuer etc. de helft int stuck ackerlant de helft int buijnder beempden ende andere erffenisse voirs die andere deijlluijden op vertegen hebben tot behoeff der onmondige kijnderen voirs met overgeven ende affgaen etc. ende hebben gelooft die andere deijlluijden voirs alle principael schuldenaeren ende schulderesse op hen zelve ende op alle henne goeden hebbende ende vercrijgende dese erffdeijling etc. behoudelijck dat de voirs ii onmondigen kijnderen vuijt de helft vande voirs stede sullen gelden de helft uit een mud rogge s'iaers erffpacht ten Bosch de helft een mud rogge tot Oisterwijck, de helft inde ii ... ende noch daer boven te betalen vuijt de voirs beempden alle al sulcke chijnssen als men daer vuijt aen ... binnen Breda schuldich is te betalen ende daertoe te onderhouden hen gedeelte in alle wegen stegen ende schouwaterlaeten etc. welcke pachten chijnssen wegen stegen ende waterlaeten ... de voirs momboir ende toesiender inden name ende van wegen den onmondigen kijnderen voirs alsoo sullen etc. et reliqua ut supra more solito (en de rest zoals boven zoals gebruikelijk), datum et scabini ut supra.

Aleijdt dochter wilner (wijlen) Herman Gerit Hermans cum tutore het vierde gedeelte haer toebehoorende in een stede te weten huijs hoff schuer ende noch het vierde gedeelte onbedeelt in een stuck ackerlant vi lopensaet etc. ut supra welcke voirs. vierde gedeelten haer van .... haeren vader aencomen ende bestorven waeren, haer tegens haeren anderen broeder en susteren op huijden ten deelen waren bevallen pro ut in literis divisionis de Tilbourch (zoals in de deelbrieven van Tilburg) legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Huijbrechten sone wilner (wijlen) Peter Jan Adriaenss als man ende momboir Lucia zijner huijsvrouwe dochter wilner (wijlen) Herman Gerit Hermanss voorn haren zwager ... cum dictis literis divisionis et cum toto jure (met de genoemde deelbrieven en met alle recht) met affgaen ende verthijen etc. et promissit cum tutore prescripto (en ze heeft beloofd met haar voogd voorschreven) etc. dit overgeven opdragen affgaen ende verthijen etc. ende alle commer ende calangie van haren wegen daer op comende altemael aff te doen den zelven datum et scabinij ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832