Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1563-14-7954-47v

Condt zij eenen ijegelijcken dat comen ende gestaen zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Cornelis ende Jan gebroederen sonen wilner (wijlen) Jan Ghijsbrechts van Ghierll die de voirs. Jan van Ghierll verweckt ende vercregen hadde bij ende vuijt wilner (wijlen) Eva zijnen huijsvrouwe dochter wilner (wijlen) Adrianen Reijnder Crillaerts, Willem Hendricx Geritss als man ende momboir Henricxken sijner huijsvrouwe dochter wilner (wijlen) Henricx oock soon Jans Ghijsbrecht van Ghierll voirs., Laureijs, Jan, ende Aert gebroederen Jan soon wilner (wijlen) Joost de Becker, als man ende momboir Eva zijner huijsvrouwe, Jan soon wilner (wijlen) Pauwels Janss als man ende momboir Jozijne sijner huijsvrouwen, ende Jan soon wilner (wijlen) Jan Vierloos als man ende momboir Heijlwegen sijner huijsvrouwe gesusteren kijnderen wilner (wijlen) Laureijs die ... die de voirs. Laureijs verweckt ende vercregen hadde bij ende vuijt wilner (wijlen) Heijlwegen sijner huijsvrouwe oock dochter wilner (wijlen) Jan Ghijsbrechts van Ghierll voirs., Adriaen, Ghijsbert, ende Heijlwich broeders ende suster kijnderen wilner (wijlen) Willem Goijaert Aerts die de zelve Willem verweckt ende vercregen hadde bij ende vuijt wilner (wijlen) Mechtelde sijner huijsvrouwe oock dochter wilner (wijlen) Jans Ghijsbrecht van Ghierll voirs. ende dezelve Adriaen noch vuijten naem ende vanwege Eva zijne suster daer zij vuijt crachte ende machte van opdrachte van versterve hem vande voirs. Eva op huijden gedaen sijnde hem sterck voor maeckende ende gelooffde, ende hebben vanden erffelijcke goeden als ondersprocken hen van Jan Ghijsbrechts van Ghierll hennen vader ende oude vader respective aencomen ende bestorven sijnde zeckere errffdeijlinge ende erffscheijdinge gedaen, ende gemaeckt in vuegen ende manieren hijer nae volgende,

Overmidts welcken erffscheijdinghe ende erffdeijlinge wille soo sal de voirs. Jan soon wilner (wijlen) Jan Ghijsbrechts van Ghierll hebben houden ende erffelijck voor zijn portie besitten die oude stede, daer wilner (wijlen) Jan van Ghierll zijn vader voirs. vuijt verstorven is te weten huijs hoff schuer schop metten gronde ende erffenisse daer aenliggende ende daer toe behorende ix lopensaet vel circiter (of daar omtrent) in parochia de Tilborch ad locum dictum (in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd) aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Claes Henricx Verhoeven deen zijde, ende tusschen de gemeijn straet dander zijde ende deen eijnde, streckende achter op erffenisse Peter Wouters Vermee, noch een stuck heijvelts genaempt het Ven iii lopensaet off daer omtrent begrijpende gelegen binnen de prochie voirs. ter plaetsche geheijten Achter t Creijeven tusschen erffenisse Peter Wouter Vermee voirs. deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Michiel Gerit Jan Wouters dander zijde, streckende vande gemeijnder straten totten erffenisse Adriaen Gerit Meeuss, ende noch een stuck heijvelts in alder grooten als tzelve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten bij Lieveghoer aldaer tusschen erffenisse Jan Claes Henricx Verhoeven ende Jan Jans de Vet deen zijde ende tusschen ... dander zijde, streckende vande gemeijnte van Tilborch tot opden loopende stroom geheijten die Leije, noch sall de voirs. Jan hebben houden ende erffelijck besitten een stuck beempden geheijten t Hoorninxken iiii lopensaet off daer omtrent begrijpende gelegen binnen de prochie voirs. ter plaetsche geheijten aende Hooge Bruggen bijde Elff Buijnder aldaer tusschen de Lantscheijdinge des lants van Goirle ende van Tilborch dander zijde, streckende vande erffenisse der kijnderen Korstiaen Stelaerts totten erffenisse des prelaets van Tongerloo, noch een stuck beempden genaempt den Drijecant een buijnder off daer omtrent begrijpende gelegen binnen de prochie voirs. ter plaetsche geheijten aenden Cleijne Werffbosch aldaer tusschen erffenisse Aert Janss Veramelvoert deen zijde ende tusschen erffenisse Peter Gerits Reijnen dander zijde, streckende van erffenisse de weduwe Gerit Vranck Lemmens cum pueris (met haar kinderen) ende de weduwe Cornelis Cornelis Wouters oock met haren kijnderen tot opden loopende stroom geheijten die Leije ende hijer toe sall de zelve Jan noch besitten ii lopensaet beempden off daer omtrent geheijten den Berkenhoorninck gelegen binnen de prochie voirs. ter plaetsche geheijten den Jacops Hoeck omtrent den voirs. Drijecant tusschen erffenisse de weduwe Jan Daniel van Buerden deen zijde ende tusschen erffenisse Peter Godert Pulskens dander zijde, streckende vanden loopende stroom geheijten de Leije voirs. tot opte Lantscheijdinge van Tilborch ende des lants van Breda, op welck gedeelte voirs. de andere deijlluijden voirs. op verthegen hebben tot behoeff Jan voirs. met overgeven ende affgaen als daer toe gewoonlijck ende recht is ende hebben gelooft de andere deijlluijden voorn. elck inden naem ende inder qualiteijt als vooren als principael schuldenaer op hen zelven ende op alle henne goeden hebbende ende vercrijgende dese erffdeijling ende dit verthijen overgeven ende affgaen voirs. altijt vast ende stentich te houden ende inden naem als vooren te doen etc. ende alle commer ende calangie elck van zijn twegen daerop comende altemael aff te doen den zelven, behoudelijck dat de voirs. Jan vuijt de voirs. vier lopensaten geheijten t Hoornincxken sall gelden eenen halffen capoen ende eenen ouden grooten tsiaers grontchijns aende prelaet van Tongerloo te betalen ende vuijten voirs. Berckenhoorninck een halff ... oock grontchijns aende zelven prelaet voirs. te betalen ende daer toe alle schouwen ende waterlaeten t allen plaetsse voirs. te onderhouden zoo men die van ouden tijden schuldich is ende behoort te onderhouden, welcke chijnsen schouwen ende waterlaten voirs. de voorn. Jan alsoo sall gelden betalen ende onderhouden ter plaetsse ende termijnen daertoe staende ende geordonneert sijnde datten den anderen sijnen tegen deijlluijden voirs. noch hunnen naercomelinghen ... kijnderen ..... als vooren gelooft hebben sonder argelist datum et scabini ut supra (xii mert 1563 van Ghierll et Bochmans),

Hier tegens soo sall Cornelis voirs. hebben houden ende erffelijck voor zijne portie besitten (boven die hondert carolus gulden van ... tsiaers brabantse gelden, die hij bekende in gereede penningen ontvangen te hebben) eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van derthien Carolus gulden te vergelden alle jaer op Onsser Lieve Vrouwen dach Lichtmisse welcken chijns Andries soon wilner (wijlen) Jans de Vet als een principael schuld gelooft ende gevest hadde Jannen soon Jan Ghijsbrechts van Ghierll tot behoeff Jans sijne vader voorn vuijt ende van zekere erffenisse binnen Tilborch gelegen ter plaetsse geheijten de Rijdt bijden Draijboom ter quijting staende met ... nae vermogen der lossbrieven daer aff zijnde, noch een jaerlijcken ende erffelijcke chijns van ... Carolus guldens te vergelden alle jaer oock op Onsser Lieve Vrouwen dach Lichtmiss welcken chijns Jacob Jan Sijmons als een principael schulder gelooft ende gevest hadde ... voorn. tot behoeff Jans zijns vader oock voorn. vuijt ende van een huijs hoff schuer schop metten gronde ende erffenisse daer aen liggende xi lopensaet off daer omtrent begrijpende gelegen binnen de zelven prochie van Tilborch voirs. ter plaetsse geheijten t Creijeven ter quijting staende met hondert Carolus gulden nae inhoudt ende begrip de brieven daer aff sijnde ende daertoe noch een jaerlijcke ende erffelijcke chijns van drije Rijnsche guldens te vergelden all jaer op Sinte Servaes der bischop dach binnen de stadt van Bossch vuijt ende van iiii hont lants ende vuijt noch iiii hont lants beijde gelegen binnen de prochie van Maren ter plaetsse geheijten die Marense Deelen ende opte Bemelleijen welcke chijns voirs. Jan soon Gerit Everard Ruijsschen als een principael schulder gelooft ende gevest hadde Marie dochter wilner Adriaen Brievincx ende welcke chijns ter quijtinge staet nae vermogen de lossbrieven daer aff zijnde, zoo zij seijden, op welcke voirs. chijnsen ... de andere deijlluijden voorn. op verthegen hebben tot behoeff Cornelis voirs. met overgeven ende affgaen etc. ende hebben gelooft de andere deijlluijden voorn. etc. ende alle commer ende calangie elck van zijn twegen daerop comende altemael aff te doen den zelven met conditie ende voorwaerde ut supra datum et scabini ut supra,

Hier tegens soo sall de voirs. Willem Hendricx hebben houden ende erffelijck voor zijne portie besitten een stuck ackerlants geheijten de Broucken acker vi lopensaet off daer omtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen t Creijeven aldaer tusschen erffenisse de weduwe Cornelis Cornelis Wouterss cum pueris (met haar kinderen) deen zijde ende tusschen erffenisse Embrecht Jan? Meeuss dander zijde ende ... beijde over deen eijnde streckende metten anderen eijnde opte gemeijn Creijevensche strate ende noch twee stucxkens weije ... aen malcanderen liggende daer een gemeijne gebuer zoeije tusschen beijden loopt binnen de prochie voirs. ter plaetsse genaempt de Hasselt aldaer tusschen erffenisse Herman Cornelis Gerit Hermanss deen zijde ende tusschen erffenisse Thobias Wouter Janss met meer anderen nochtans aende gemeijne waterlaet daer tusschen beijde loopende dander zijde, streckende vande gemeijne Hasseltse strate tot op aende gemeijne gebuer ... wech aldaer loopende, noch een stucxken weije ii lopensaet off daer omtrent begrijpende gelegen binnen de prochie voirs. ter plaetsse geheijten de Hasselt aldaer tusschen erffenisse Adriaen Gerit Meeuss deen zijde ende tusschen de gemeijne straete geheijten de Hoevensche straet dander zijde, streckende vande erffenisse Denijs Henricx Wouterss tot op de voirs. Hasseltse strate, ende soo sall de zelve Willem noch hebben de helft onbedeelt in een stuck beempden tgeheel stuck vii lopensaet off daer omtrent begrijpende gelegen binnen de voirs. prochie van Tilborch ter plaetsse genaempt t Reck bij Dongen aldaer tusschen erffenisse behoorende totten hoeve van Lichtenberch onder Dongen deen zijde ende deen eijnde ende tusschen erffenisse der weduwe ende erffgenamen Laureijs Zwijsen dander zijde streckende metten anderen eijnde aen erffenisse Peter Gerits Jan Maes Schenen, zoo zij seijden, op welcke voirs. erffenisse de andere deijlluijden voorn. op verthegen hebben tot behoeff Willemen voirs. met overgeven etc. ende hebben gelooft de andere deijlluijden voorn. elck aen etc. ende alle commer ende calangie elck van zijn etc. behoudelijck dat de voirs. Willem hijer vuijt sall gelden iii st ende ... tsiaers gewinchijns aende nacomelingen van Lucas van Amerzoijen te betalen ende daertoe alle schouwen ende waterlaeten te onderhouden zoomen die van oude tijden schuldich is ende behoort te onderhouden welcken chijns schouwen ende waterlaeten voirs. de voorn Willem alsoo sall gelden betalen ende onderhouden etc. met conditie ende voorwaerde etc. ... datum et scabini ut supra,

Hier tegens soo sullen de kijnderen van voorn. Laureijs de ... t samen hebben houden ende erffelijck voor hen portie besitten (boven de xx .... die zij beijden bekenden tot vergelijckinge van henne naebeschreven portie in gereede penningen ontfangen te hebben) eenen jaerlijcken ende erffelijcken pacht van xxi lopen rogge vuijt eene erffpacht van anderhalff mud roggen te vergelden alle jaer op Onsser Vrouwe dach Lichtmiss binnen den Bossch te leveren vuijt ende van een stuck lants tot saijland ende weijlande liggende xiii lopensaet off daer omtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten de Hasselt ende die nu tegenwoordelijck Jan Cornelis Wouterss vuijt zekere sijne erffenisse sal vuijt reijcken, noch eenen jaerlijcken ende erffelijcken pacht van anderhalff mudde roggen welcke Jan Claes Henricx Verhoeven vuijt zekere zijne erffenisse inde Sterts Hoeve gelegen jaerlijcx vuijt reijcken, noch sullen dezelve kijnderen voirs. hebben eenen jaerlijcken ende erfflijcken pacht van eenen mud roggen dewelcke eertijts ....... datum et scabini ut supra,

Hier tegens soo sullen de voirs. Adriaen, Ghijsbert ende Heijlwich broeders ende sustere kijnderen wilner (wijlen) Willem Goijaerts voor hen selven, ende de zelve Adriaen noch vuijten naem ende al t recht hebbende dat Eva zijner suster voirs. hebben houden ende erffelijck elck ... zijn vierendeel besitten een huijs hoff met zijn gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende vii lopensaeten off daer omtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Adriaen Peter Cornelis Zegers aen beijde zijden aen liggende, streckende vande gemeijne Creijevensche strate totter erffenisse Thobias Wouter Janss, noch een stuck ackerlants geheijten de Crompt iii lopensaet off daer omtrent begrijpende gelegen binnen de prochie voirs. ter plaetsse geheijten inde Sterts Hoeve aldaer tusschen erffenisse Jans Claes Henricx Verhoeven deen zijde ende tusschen erffenisse der kijnderen ... dander zijde, streckende van erffenisse de kijnderen Wouter Peter Zegers met meer anderen tot voor opte gemeijne strate, noch een stuck erffenisse ii lopensaet off daer omtrent begrijpende geheijten de Streep gelegen inde prochie ende plaetsse voirs. tusschen erffenisse Jan Janss de Vet deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Cornelis sBeren aende andere zijde, streckende vande erffenisse Lijsken dochter Henrick Cornelis Appels tot voor opte gemeijne strate ende noch een stucxken erffenisse gelegen inde prochie voirs. ter plaetsse geheijten inde Tetenbraeck v quartiersaet off daer omtrent begrijpende aldaer tusschen erffenisse Jannen Cornelis sBeren voorn. deen zijde ende tusschen erffenisse de weduwe Herman Gerit Hermanss metten kijnderen dander zijde, streckende van erffenisse ... Jan Leijten nochtans een gebuer soeije daer tussche beijde loopende totten erffenisse Jan Claes Hendricx Verhoeven ende noch sullen de zelve kijnderen besitten een stuck beempden iiii lopensaet off daer omtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten inde Daelhem aldaer tusschen erffenisse Goiaert Jan Michielss ende de kijnderen Henrick Cornelis Appels deen zijde ende tusschen erffenisse ... dander zijde, streckende van erffenisse ... totten erffenisse Claes Henricx van Ghierll dat eertijts vanden zelven erve geweest is ende hijer toe sullen dezelve kijnderen alnoch besitten een stuck heijvelts in alder grooten als tzelve gelegen is binnen de prochie voirs. ter plaetsse geheijten aenden ouden Draijboom aldaer tusschen de erffenisse Wouter Adriaen Gerit Mijss deen zijde ende tusschen erffenisse de kijnderen Henrick Zwijsen dander zijde, streckende vande loopende stroom geheijten de Leije totten erffenisse .... zoo zij seijden, op welcke erffenisse voirs. de andere deijlluijden voorn. op verthegen tot behoeff de kijnderen Willems voirs. met overgeven ende affgaen etc. ende hebben gelooft de andere deijlluijden voorn. elck op henne naem ende qualiteijt etc. dese erffdeijling etc. behoudelijck dat de voirs. kijnderen de voorn. vuijt de voirs. stede sullen gelden eenen .... aen de heere van Tilborch te betalen ende noch eene halff lopen roggen tsiaers erffpacht aen de kijnderen van Embrecht Jan Meeuss te betalen, ende vuijten voirs. heijvelt een halff blanck tsiaers gewinchijns aende zelve heere van Tilborch te betalen ende daertoe alle schouwen ende waterlaeten te onderhouden zoomen die schuldich is ende behoort te onderhouden, welcke pacht ende chijnsen ende schouwen ende waterlaeten voorn. de voirs. kijnderen alsoo sullen hebben betalen ende onderhouden ter plaetsse ende termijnen daertoe staende ende geordonneert sijnde .... met conditie ende voorwaerde ... datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832