Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1564-14-7955-12r

Willem soen wilner (wijlen) Gerit Adriaen Meeuss een stuck ackerlandts 1 1/2 lopensaet off daer omtrent begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aende Hasselt in Sterts Hoeve aldaer tusschen erffenisse Denijs Henrick Wouters deen zijde ende tusschen eenen gemeijnen acker wech behoerende totter erffenisse Adriaen Peter Zegers dander zijde streckende vander erffenisse Peter Michiel Gerits totter erffenisse Jan Cornelis sBeren ende der kijnderen Adriaen Peter Zegers voorn zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Dionijsse soen wilner (wijlen) Henrick Wouterss voirs met affgaen ende verthijen warandiam (te waren) ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den zelven datum XIX junij LXIIII scabini Reijnbouts et Ghierll.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832