Menu

Documenten

Document R-1564-14-7955-13v

Willem soen wilner (wijlen) Gerit Vendicx als man ende momboir Henricxken zijnder huijsvrouwen dochter wilner (wijlen) Henricx soen wijlen Jans van Ghierll een stuck weijen iiii lopensaet off daer ontrent begrijpende nochtans alsoo groot ende alsoo cleijn als tzelve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aende Hasselt aldaer tusschen der erffenisse Herman Cornelis Gerit Hermanss deen zijde ende tusschen der erffenisse Thobias Wouter Janss dander zijde ende met meer anderen oock deen eijnde streckende metten anderen eijnde aende gemeijn straet daer nochtans eenen gemeijnen waterlaet doer is loopende zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Hermannen soen wilner (wijlen) Cornelis Gerit Hermanss voorn. met affgaen ende verthijen etc. warandiam (te waren) vuijtgenomen dat de voirs Herman sheeren schouwe vanden voirs waterlaet sall onderhouden soomen dijen van ouden tijde schuldich is ende behoort tonderhouden gelovende voorts dit vercopen etc. alle anderen commer ende calangie daer meer op comende altemael aff te doen den zelven datum xxx augustij scabini Ghierll et Buerden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832