Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1564-14-7955-14v

Condt zij eenen ijegelijcken dat comen ende gestaen sijn geweest voor schepenen ondergeschreven Adriaen ende Ghijsbert gebroederen sonen wilner (wijlen) Willem Goderts die de voirs. Willem verweckt ende vercregen hadde bij ende vuijt wijlen Mechtelden zijn huijsvrouwe dochter wijlen Jans van Ghierll voor hen zelven ende de voirs. Adriaen noch vuijten naem ende alle t recht hebbende van Eva zijnen suster ende de voorn. Ghijsbert vuijten naem ende alle t recht hebbende van Heijlwichen oock zijn suster daer zij ... vuijt crachte van vuijtcoop van versterve hen oock sterck voor maeckte ende gelooffde ende hebben vande erffelijcken goeden hen vuijten name als vooren van wilner (wijlen) Jan van Ghierll hennen oude vader aencomen ende bestorven zijnde ende zekere erffscheijdinge ende erffdeijlinge gedaen ende gemaeckt in vuegen ende manieren hijer nae volgende,

Overmidts welcke erffscheijdinge sall die voirs. Adriaen, soo voor hem selven, ende voorts vuijten naem ende alle t recht vande voirs. Eva zijn suster hebbende, hebben houden ende erffelijck voor zijn portie besitten, een huijs hoff met zijn gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende iii lopensaet off daer omtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Adriaen Peter Zegers deen zijde ende deen eijnde ende tusschen erffenisse Ghijsberts zijnen broeder dat hijer aff ende tegens gedeelt ende bepaelt is dander zijde comende voor aende gemeijn straet, noch een stuck erffs ii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) geheijten de Streep gelegen binnen de prochie voirs. inde Sterts Hoeve aldaer tusschen erffenisse Jan Jans de Vet deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Cornelis de Beer dander zijde, streckende vande gemeijnder strate totten erffenisse Lijsken dochter Henrick Cornelis Appels, noch sall de zelve Adriaen hebben een stucxken erffenisse v quartiersaet off daer omtrent begrijpende gelegen inde prochie voirs. ter plaetsse geheijten inde Tetenbraeck aldaer tusschen de erffenisse den voirs, Jan Cornelis de Beer deen zijde ende tusschen erffenisse de weduwe Herman Gerit Hermanss cum pueris (met haar kinderen) dander zijde, streckende vande erffenisse Huijbrecht Jan Jonker nochtans een gebuer soeije daer tussche beijde loopende totten erffenisse Jan Claes Henricx Verhoeven, noch sall de voirs. Adriaen hebben de helft onbedeelt in iiii lopensaet beempden gelegen binnen de prochie voirs. ter plaetsse geheijten inde Daelhem daer aff dander helft Ghijsberten zijn broeder is toebehoorende aldaer tusschen erffenisse Goiaert Jan Michiels ende de kijnderen Henrick Cornelis Appels deen zijde ende tusschen erffenisse ... dander zijde, streckende van de erffenisse ... totten erffenisse Claes Henricx Jan van Ghierll dat eertijts vanden zekere erve geweest is ende hier toe sall de zelve Adriaen noch hebben ende erffelijck voor zijne portie besitten de helft onbedeelt daer aff dander helft den voorn. Ghijsberten oock is toebehoorende in een stuck heijvelts in alder grooten als tzelve gelegen is binnen de prochie voirs. ter plaetsse geheijten aende Ouden Draijboom aldaer tusschen erffenisse Wouter Adriaen Gerit Mijs deen zijde ende tusschen erffenisse der kijnderen Henrick Zwijsen dander zijde, streckende vande loopende stroom geheijten de Leije totten erffenisse ..., zoo zij seijden, op welck huijs hoff metten gront ende andere erffenisse de voors. Ghijsbrecht op verthegen heeft tot behoeff Adriaen zijns broeder voirs. met overgeven ende affgaen als daer toe behoorlijck ende recht is, gelovende de zelve Ghijsbrecht op hem selve ende op alle zijn goeden die hij nu heeft ende noch in dese erffdeijlinge ende de verthijen overgeven ende affgaen voirs. altijt vast etc. ende inden naem als vooren te doen houden sonder etc. ende alle commer ende calangie van zijnen t wegen daerop comende altemael aff te doen den zelven, behoudelijck dat de voorn. Adriaen vuijt t voirs. huijs hoff gronde sall gelden een halff vierijsser tsiaers gewinchijns aenden heere van Tilborch te betalen ende noch een halff lopen roggen tsiaers erffpachts aen de kijnderen van Embrecht Jan Meeuss te betalen in ... schuldich is te betalen ende vuijt de helft vande voirs. hen .... van een halff blank tsiaers gewinchijns oock aende heere van Tilborch te betalen ende dan zoo sall die voirs. Adriaen noch onderhouden sheeren schouwe vande twee waterlaten den eenen dwars door derffenisse aende voirs. stede loopende, ende den anderen vande Leijen aen ... loopende zoomen die schuldich is ende behoort te onderhouden, welcken pacht, chijnsen, ende waterlaten, de voirs. Adriaen alsoo sal gelden betalen ende onderhouden ter plaetsse ende termijnen daer toe staende ende geordineert sijnde datten Ghijsberten zijnen broeder voirs. noch zijnen naecomelingen daermeede hinder commer noch last aff comen sall ... toecomenden tijde met conditie ende voorwaerden toegedaen dat off den voorn. deijlluijden op hen gedeelte ende van anderen commer hijnder of last quame met recht dat niet benoempt is, dat zij dijen commer hijnder ende last alsoo comende malcanderen sullen helpen dragen ende betalen dwelcke zij doen den anderen alsoo opt verbijntenisse als vooren gelooft hebben sonder argelist datum xxiii septembris 1564 scabini Ghierll et Buerden,

Hier tegens sall die voirs. Ghijsbrecht zoo voor hem selven, ende voorts vuijten naem ende t recht hebbende van Heijlwigen zijnder suster hebben houden ende erffelijck voor sijn portie besitten een stuck saijlants iiii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) in parochia de Tilborch ad locum (in de parochie van Tilburg ter plaatse) Hasselt aldaer tusschen erffenisse Adriaen Peter Zegers deen zijde ende tussen erffenisse Adriaen zijne broeder dat hijer aff ende tegens gedeelt is dander zijde, streckende vande erffenisse Thobias Wouter Janss tot voor aende Creijevense straet, noch een stuck erffs geheijten de Crompt iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) in parochia prescripta ad locum (gelegen in de parochie voorschreven ter plaatse) Sterts Hoeve aldaer tusschen de erffenisse Jans Claes Henricx Verhoeven deen zijde ende tusschen de erffenisse de kijnderen Cornelis Gerit Meeuss dander zijde, streckende vanden erffenisse de kijnderen Wouter Peter Zegers tot voor aende gemeijn straet ende hijer toe sall de zelve Ghijsbert noch hebben houden ende erffelijck besitten de ii helften onbedeelt inden beempt ende met hen elck metten reengenoten ut supra soo zij seijden, op welcke erffenisse de voirs. Adriaen verthegen heeft tot behoeff Ghijsbrecht zijnen broeder voirs. met overgeven ende affgaen etc. gelovende de zelve Adriaen op hem selve etc. behoudelijck dat de voirs. Ghijsbrecht vuijt de voorn. iiii lopensaet erffs sall gelden een halff blanck tsiaers gewinchijns aende heere van Tilborch te betalen ende daer toe noch de helft van een halff blanck tsiaers gewinchijns aende zelve heere van Tilborch vuijten voorn. heijvelt te betalen ende daer toe sheeren schouwe vander Leijen aen t voirs. heijvelt te onderhouden soomen die schuldich is te onderhouden welcke chijnssen ende waterlaeten de voorn. Ghijsbrecht alsoo sall gelden betalen ende onderhouden datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832