Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1564-14-7955-33v

Cornelis ende Gerit gebroederen sonen wilner (wijlen) Willem Veramelvoirt twee vijffde gedeelten hen toebehoorende in eenen acker lants tgeheel stuck ii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) in parochia de Tilborch (in de parochie van Tilburg) aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jans de Vet Janss aen beijde zijden ende deen eijnde aen liggende streckende metten anderen eijnde aen erffenisse de kijnderen Laureijs Goderts zoo zij seijden legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen de Vet soon wilner (wijlen) Jans de Vet voorn. met affgaen ende verthijen etc. warandiam (te waren) etc. ende dit vercoopen overgeven opdragen affgaen etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den zelven datum ut supra scabini Reijnbouts et Borchmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832