Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1564-14-7955-39v

Jacop soen wilner (wijlen) Jans Brouwers weduar wilner (wijlen) Geriden zijnder huijsvrouwen dochter wilner (wijlen) Cornelis Gerits Jan Maes Geenen zijn tocht ende allet recht van tochten wegen dat hij hebbende ende besittende waer in alle ende eene ijegelijcke erffelijcke zo als die hij ende zijn huijsvrouwe voirs besittende waren zoo waer ende tusschen wijen de zelve gelegen zijn off bevonden sullen mogen worden egeene vuijtgescheijden zoo hij seijde legitime et hereditarie supportavit (heeft wettelijk en erfelijk overgegeven) zijnen wettigen kijnderen die hij vuijt die voirs wijlen Gerit zijn huijsvrouwe verwect ende vercregen hadde simul cum omnibus literis et jure (samen met alle brieven en het recht) met affgaen ende verthijen etc. et promisit super se (heeft gelooft op zich) etc. dit overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs altijt etc. nimmermeer dat tochten wegen daer nae te talen noch te doen talen met geenderhande recht haeffelijck noch wereltlijck ende alle commer ende calangie van zijnen twegen daerop comende altemael aff te doen.
Quo facto constitutij coram scabinis infrascriptis (dit gedaan zijnde is gestaan geweest voor schepenen ondergeschreven) Peter soen Jacops ende wilner (wijlen) Gerits voirs voor hem selven ende de zelve Peter noch ende met hem Peter Peter Jan Martens ende Willem Wouterss Vermee als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender van Cornelisse, Jannen, Joosten ende Lijskenen broeders ende sustere onmondige kijnderen Jacops ende wilner (wijlen) Gerits zijn ende voirs daer zij als momboir ende toesiender voirs. hen sterck voor gemaect ende gelooft hebben een huijs hoff metten gronden ende erffenisse daer aenliggende ende daertoe behoorende in alder grooten alst gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aende Cleijn Hasselt aldaer tusschen erffenisse joncheer Karll van Malsen heere van Tilborch ende Ghoirle deen zijde ende deen eijnde ende tusschen erffenisse Huijbrechts Jan Leijten dander zijde streckende metten anderen eijnde aender gemeijn strate welck voirs huijs hoff ende erffenisse die voirn Jacop Jan sBrouwers gecocht ende vercregen hadde tegen Peteren soen wilner (wijlen) Jans van Gestel pro ut in literis de Tilborch (zoals in brieven van Tilburg) legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen Berijs tot behoeff van joncheer Kaerll van Malssen heere van Tilborch ende van Ghoirll voirs simul cum dictis literis et jure (samen met de genoemde brieven en het recht) met affgaen ende verthijen etc. et promisit dictus Peteren super se et omnia sua bona (en heeft genoemde Peter belooft op zich en al zijn goederen) ende de momboir ende toesiender voirs ende met hem de zelve Peter onder de verbijntenisse der onmondige kijnderen voirs goeden hebbende ende vercrijgende dit vercoopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs altijt vast ende stentich etc. ende inden naem als vooren te doen houden sonder etc. ende alle commer ende calangie van hennen twegen daer op comende altemael aff te doen den zelven tot behoeff des selfs heeren van Tilborch voirs datum xxx januarij scabini Reijnbouts et Buerden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832