Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1564-14-7955-62v

Willem soon wilner (wijlen) Gerit Hendricx als man ende momboir van Henricxken zijn huijsvrouwe dochter wilner (wijlen) Henricx soon wilner (wijlen) Jans van Ghierll een stuck erffs tot weije liggende ii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) nochtans in alder grooten alst gelegen is in parochia de Tilborch ad locum dictum (in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd) aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Adriaen Gerit Meeuss deen zijde ende tusschen de gemeijn straet geheijten de Hoevensche straet dander zijde, streckende vande gemeijnder straten aende Hasselt tot erffenisse Denis Henricx Wouters zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soon wilner (wijlen) Jans van Ghierll voirn. met affgaen ende verthijen etc. warandiam (te waren) etc. dit vercoopen overgeven opdragen etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den zelven datum xxi mert 1564 scabini Ghierll et Ghijben.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832