Menu

Documenten

Document R-1565-14-7955-42r

Gerit, Adriaen, Jan, Huijbrecht, Digna, Aleijdt ende Cornelia broederen ende susteren kijnderen wilner (wijlen) Daniels Gerit Hermanss die de zelve Daniel verweckt ende vercregen hadde bij ende vuijt wijlen Katherijne zijn huijsvrouwe dochter wilner (wijlen) Gerits Gerit Reijnen, die voirs Digna Aleijdt ende Cornelia met henne momboiren daertoe van haer gecozen ende haer metten heere gegeven zoo recht is Cornelis soon wilner (wijlen) Adriaen Jorissen als man ende momboir Barbara zijn huijsvrouw dochter wilner (wijlen) Daniels voirs. Herman soon wilner (wijlen) Cornelis Gerit Hermanss ende Jan soon wilner (wijlen) Daniel Gerit Reijnen als metten heere geordineerde momboir ende toesiender van Bastiaenen Joachimen ende Mariken onmondige kijnderen Daniels ende haer Catherijna voirs. daer voor als momboir ende toesiender voirs voor instonden ende gelooffden eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van zesthien stuijvers ende vierdalff oirt vuijt ende van eenen meerderen chijns van zessentachtichstalffen stuijver alle jaer te vergelden op Onser Liever Vrouwen dach Lichtmisse vuijt ende van huijs hoff metten gronde ende erffenisse daer aenliggende ende daer toebehoorende xiii lopensaet off daer omtrent begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter stede geheijten die Postelstraet tusschen erffenisse Jan Wouter Geritssen aen deen zijde ende deen eijnde ende tusschen erffe Matheeus Wouter Geritssen aen dander zijde hoodende metten anderen eijnde aende gemeijn strate geheijten die Postelstraet ende noch vuijt meer andere onderpanden welcke geheelen chijns voirs Cornelis Lambrecht Willemss als man ende momboir Cornelia zijnder huijsvrouwe dochter wilner (wijlen) Adriaen Cornelis Hermans als een principael schulder gelooft ende gevest hadde Geriden soon wilner (wijlen) Gerit Reijnen pro ut in litteris de Tilborch (zoals in brieven van Tilborch) ende welcke xvi st iiii oirt voirs hen van Catherijne henne moeder aencomen ende bestorven waren ende haer Catherijne van Geriden Gerit Reijnen haren vader voirs te deele waren gevallen zoo zij seijden legitime et hereditarie vendidit et superavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Peteren soon wilner (wijlen) Gerit Gerit Reijnen simul cum dictis litteris et jure (samen met de genoemde brieven en het recht) met affgaen ende vertijen etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen overgeven opdragen affgaen ende vertijen etc. ende alle commer ende calangie van hennen twege ende vande onmondigen kijnderen voirs daer op comende altemael aff te doen ende sal den geheelen chijns ter quijtinge staen nae inhoudt der lossbrieven daer aff zijnde datum ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832