Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1565-14-7955-45v

Gerit, Adriaen, Jan, Huijbrecht, Digna, Aleijdt ende Cornelia broeders ende susteren kijnderen wilner (wijlen) Daniels Gerit Hermanss die de zelve Daniel verweckt ende vercregen hadde bij ende vuijt wijlen Catherijne zijn huijsvrouwe dochter wilner (wijlen) Gerit Gerit Reijnen, die voirs Digna Aleijdt ende Cornelia elck met eenen momboir van haer gecozen ende haer metten heere gegeven zoo recht is, Cornelis soon wilner (wijlen) Adriaen Gerits als man ende momboir Barbara zijn huijsvrouwe dochter wilner (wijlen) Daniels voirs. Herman soon wilner (wijlen) Cornelis Gerit Hermanss ende Jan soon wilner (wijlen) Denijs Gerit Reijnen als metten heere geordinneerde momboir ende toesiender van Bastiaenen Joachimen ende Mariken onmondige ende onbeiaerde kijnderen wilner (wijlen) Daniels ende haer Catherijne voirs. daer zij als momboir ende toesiender voirs voor instonden ende gelooffden eenen jaerlijcken ende erfflijcken pacht van drie lopen roggen hen toebehoorende vuijt en van eenen jaerlijcken ende erffelijcken pacht van acht lopen roggen alle jaer te vergelden op Onsser Lieve Vrouwen dach purificatio (Lichtmis) van ende vuijt eenen huijsse ende erve met zijn gronde ende toebehoorten vijfftalff lopensaet landts off daer omtrent begrijpende gelegen inde prochie van Westilborch ter stede geheijten aen t Kreijeven tusschen erffenisse Jannen die Beer op deen zijde ende tusschen erffenisse Gerit Wouter Gerits op dander zijde hoodende metten eenen eijnde aende gemeijn straet welcken pacht vandien acht lopen roggen voirs eertijts Gerit soon wilner (wijlen) Sijmon Peters wettelijck ende erffelijck vercocht hadde Danielen soon wilner Denijs Langh Daneelss tot behoeff Hillegonden weduwe wilner (wijlen) Denijs Langh Daneelss voirs. gelijck als dat in de brieven van Oisterwijck daerop gemaect volcomelijcker is beschreven ende welcke iii lopen roggen voirs den voorn kijnderen Daniel Gerit Hermans bij den rechte van successie van haren ouders waren aencomen ende bestorven zoo zij seijden legittime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Adam soon wilner (wijlen) Cornelis Jan Sijmons simul cum dictis litteris et jure (samen met de genoemde brieven en het recht) met affgaen ende verthijen etc. et promiserunt op hen en op alle henne goeden ende voirs momboir ende toesiender onder verbijntenisse der onmondige kijnderen goeden hebbende ende vercrijgende dit vercoopen overgeven opdragen affgaen etc. ende alle commer ende calangie van hennen twege daer op comende altemael aff te doen den zelven datum iii febr scabinij Ghierl et Buerden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832