Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1565-14-7956-21v

Peter ende Jan gebroederen sonen wilner (wijlen) Michiel Gerits een stucxken erffs een lopensaet vel circiter (of daar omtrent) nochtans alsoo groot ende zoo cleijn als tzelve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aende Hasselt inde Vennen ende ist voirs stuck erffe genaempt het Warandeken, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Peter Zegers deen zijde ende tusschen erffenisse Margriete weduwe Cornelis Cornelis Wouters metten kijnderen dander zijde streckende met beijde den eijnden aen erffenisse Jan Claes Henricx Verhoeven ende zoo zij seijden legittime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soen Claes Henricx Verhoeven voorn met affgaen ende verthijen etc. warandiam (te waren) etc. dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs altijt etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den zelven datum den XXIIII september LXV scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832