Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1565-14-7956-23v

Dionijs soen wilner (wijlen) Herman Gerit Hermanss een stuck erffs tot heije ende weije liggende zeven lopensaeten vel circiter (of daar omtrent) nochtans alsoo groot ende alsoo cleijn als tzelve gelegen is ombegrepen precise mate binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten teijnden de Hasselse straet aende Roodenberch aldaer tusschen erffenisse der kijnderen Cornelis Gerit Hemans met meer anderen deen zijde ende tusschen de gemeijnt van Tilborch dander zijde streckende vander erffenisse der weduwe Jans Daniels soen van Buerden totter erffenisse Jans Michiel Geritss zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soen wilner (wijlen) Jans de Vet met affgaen ende verthijen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen etc. ende alle commer ende calagie daer op comende altemael aff te doen den zelven datum XIIII novembris LXV scabini Gijben et Borchmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832