Menu

Documenten

Document R-1565-14-7956-27r

Herman soen wilner (wijlen) Cornelis Gerit Hermans een stuck weijen v lopensaet vel circiter (of daar omtrent) nochtans zoo groot ende zoo cleijn die zelve gelegen is binnen der prochie van Tilborch, ter plaetsse geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse desselffs Hermans voirs deen zijde ende deen eijnde ende tusschen erffenisse Marie weduwe Jan Daniels van Buerden metten kijnderen dander zijde streckende metten anderen eijnde aende gemeijn straet zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soen wilner (wijlen) Claes Henricx Verhoeven met affgaen etc. ende warandiam (te waren) vuijtgenomen dat de voirs cooper daer vuijt sall gelden x lopen roggen tsiaers erffpachts aen derffgenamen van Laureijs Zwijssen te betalen noch twee ... tsiaers gewinchijns aen den heere van Tilborch te betalen ende daertoe eenen waterlaet te onderhouden naeder oude gewoonte gelovende voirts Herman voirs dit vercopen overgeven opdragen etc. ende allen anderen commer ende calangie daer meer op etc. datum xxvii novembris scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832