Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1565-14-7956-70r

Corstiaenen soon wilner (wijlen) Laureijs Cleijs Lammens een stede hem toebehoorende te weten huijs hoff schuer mette grond ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende x lopensaet vel circiter (of daar omtrent) nochtans zoo groot ende zoo cleijn als de zelve stede gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aende Cleijn Hasselt aldaer tusschen erffenisse de weduwe Jan Cornelis Wouters metten kijnderen deen zijde ende tusschen erffenisse Willem Peter Huijben dander zijde, streckende vande gemeijnder strate totter gemeijnte van Tilborch ende van Ghoirle welcke stede Corstiaen voirs. tegens Willem Peter Huijben als man ende momboir Lijsbeth zijne huijsvrouwe dochter wijlen Aerts Jan Geenen met meer anderen gecocht ende vercregen hadde pro ut in literis de Tilborch (zoals in brieven van Tilburg) legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jan soon wilner (wijlen) Daniel Gerit Hermans simul cum omnibus literis et jure (samen met alle brieven en het recht)? met affgaen ende verthijen etc. et promisit super se etc. (en belooft op zich zelf etc.) dit vercoopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen etc. ende alle commer ende calangie van zijnen twegen daer op comende altemael aff te doen den zelven, datum xiiii mert scabini Reijnbouts et Ghierle.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832