Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1565-14-7956-9v

Herman soen wilner (wijlen) Cornelis Gerit Hermanss een stuck lants ii lopensaet min zeven roijen vel circiter (of daar omtrent) in parochia de Tilborch ad locum dictum (in de parochie van Tilburg ter plaatse genaemd) aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Marikens weduwe Jan Danielss van Buerden metten kijnderen deen zijde ende met ... den eijnde aen liggende ende tusschen desselffs Hermans ander erve dander zijde zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Marikens weduwe wilner (wijlen) Jan Daniels van Buerden voorn met affgaen ende verthijen etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen overgeven opdragen affgaen etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den zelven datum et scabini ut supra ().Zoeken in website: De Hasselt voor 1832