Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1566-14-7957-16v

Jan soen wilner (wijlen) Wouter Peter Zegers, ende Adriaen soen Cornelis Peter Berijs als man ende momboir van Peterken zijnder huijsvrouwe dochter wilner (wijlen) Wouters Peter Zegers voorn. een stuck lants vier lopensaet vel circiter (of daar omtrent) nochtans zoo groot ende zoo cleijn als tzelve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aende Hasselt in Sterts Hoeve aldaer tusschen erffenisse der weduwe van Cornelis die Beer metten kijnderen ende Dionijs Henrick Wouterss deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaens Aert Fiers dander zijde streckende vander erffenisse Jans Claes Henrick Verhoeven met meer anderen tot opte gemeijnte van Tilborch zoo zij seijden legittime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soen Anthonis Jan Adriaen Smoelders met affgaen ende verthijen etc. et promiserunt dictus venditores super se (en hebben genoemde verkopers geloofd) etc. warandiam (te waren) etc. ende dit vercoopen overgeven opdragen affgaen etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den zelven datum lesten septembris scabini Ghierll et Daniels.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832