Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1566-14-7957-51r

Cornelis soon wilner (wijlen) Peter Willem sBeren een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende iiii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) nochtans zoo groot ende zoo cleijn als tzelve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genoemd) aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse de weduwe Cornelis Cornelis Wouters metten kijnderen met meer andere deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Thonis Jan Adriaen Smolders daer een waterlaet tusschen beijde loopt dander zijde, streckende vander gemeijnder straet totten erffenisse Lijsken dochter Henricx Appels zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Gerarden soon wilner (wijlen) Jans van Aerll met affgaen ende verthijen etc. warandiam etc. vuijtgenomen dat de zelve Gerard daer vuijt sal gelden vier lopen roggen tsiaers erffpachts aende provisoren der Taeffel des Heijlige Geest tot Tilborch te betalen noch ii lopen roggen tsiaers erffpachts aen ... vanden Bosch te betalen ende aldaer te leveren noch een halffen st siaers gewinchijns aen derffgenamen van Lucas van Amerzoijen op St. Dionijs dach te betalen ende daer toe noch xii st tsiaers losschijns aen Cornelis Claess van Ghierll te betalen ter quijtinge staende met x ... nae vermogen der lossbrieven daer aff zijnde, gelovende voorts onder verbijntenisse als voorn. dit vercoopen overgeven opdragen affgaen etc. ende alle andere commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den zelven datum xii februaris 1566 scabini Ghierll et BorchmansZoeken in website: De Hasselt voor 1832