Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1566-14-7957-56v

Pauwels, Jan, ende Thobias, Niclaes van Lier als man ende momboir van Lijsbeth zijn huijsvr. broeders ende suster kijnderen wijlen Wouter Jan Wouters voor hen selve ende de zelve Jan noch ende met hem Jan Willems van Gorp als metten heere geordinneerde momboir ende toesiender van Willem, Jan, ende Marien, broeders ende suster onmondige kijnderen bij wilner (wijlen) Jans de oude oock soon wijlen Wouter voirs. daer zij als momboir ende toesiender voirs. voor instonden ende gelooffden, ende de voorn. Pauwels ende met hem Goiaert Jan Hendricx Smolders als metten heere geordinneerde momboir ende toesiender van Jannen, Peteren, Anna, Jenneken. ende Hendricxken broeders ende susteren onmondige kijnderen wilner (wijlen) Henricx soon wilner (wijlen) Wouters voirs. daer zij als momboir ende toesiender voirs. oock voor instonden ende geloofden een stuck erffs ii lopensaet iii roijen ende drije quartier roije vel circiter (of daar omtrent) in parochia de Tilborch ad loca dicta (in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd) aende Hoeven tusschen erffenisse Jan Peter Huijben deen zijde ende tusschen erffenisse Cornelia weduwe Jan Aert Jacops metten kijnderen haer huijden tdachen oock gevest dander zijde, streckende vande gemeijnde strate totten erffenisse des heeren van Tilborch zoo zij seijden legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen Berijs tot behoeff van Sebastiaen soon wilner (wijlen) Peter Crillaerts met affgaen ende verthijen etc. et promissunt Pauwels, Jan, Thobias ende Niclaes super se etc. op alle haer goeden ende de momboirs ende toesiender voirs. onder de verbijntenisse der onmondige kijnderen respective voirs. goeden hebbende ende vercrijgende warandiam (te waren) ende sal men daer vuijt gelden de helft van 1 oirt tsiaers off daer omtrent gewinchijns aende heer van Tilborch te betalen ende noch de helft van zess lopen rogge tsiaers erffpachts aen Sebastiaens Peter Crillaerts voirs. te betalen ende daertoe te onderhouden sheeren schouwen van eenen arm van eenen waterlaet in zoo verre dijen schuldich is ende behoort te onderhouden ende andere of voorder nijet, gelovende voorts de vercooperen voorn. elck inde naem ende inde qualiteijt voorn. dit vercoopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs. altijt vast ende stentich te houden ende in naem als vooren te doen houden sonder eenich wederseggen ende alle andere commer ende calangie daer meer op comende altemael aff te doen den zelven datum et scabini ut supra (25 febr, Reijnbouts et Buerden),

De zelve alle een stuck erffs ii lopensaet iii roijen ende drije quartier roije vel circiter (of daar omtrent) in parochia de Tilborch ad locum dictum (in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd) aende Hoeven aldaer tusschen erffenisse Sebastiaen Peter Crillaerts hem heden gevest deen zijde ende tusschen erffenisse de kijnderen Peter Jan Adriaen Smolders dander zijde, streckende vande gemeijnder strate totter erffenisse des heeren van Tilborch zoo zij seijden legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelia weduwe wilner (wijlen) Jan Aert Jacops ende haer ... rechte van tochten ende hare wettige kijnderen bijde zelve Jan vuijt haer verweckt ten erve te blijven met affgaen ende verthijen etc. warandiam (te waren) etc. oock ... den selven daer vuijt gelden den chijns ende pacht metten waterlaet ut supra, gelovende voorts de vercooperen .... datum et scabini ut supra,

De zelven een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toebehoorende iii lopensaet ende iiii roije vel circiter (of daar omtrent) in parochia de Tilborch ad locum dictum (in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd) aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Herman Cornelis Gerit Hermans deen zijde ende een eijnde ende tusschen erffenisse de weduwe Jan Daniels van Beurden dander eijnde, streckende voor opte gemeijn straet zoo zij seijden legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soon wilner (wijlen) Jan Ghijsbrecht van Ghierll met affgaen ende verthijen etc. ... warandiam ut supra (te waren als boven) daer Jannen daer vuijt gelden eenen braspenning tsiaers gewinchijns aende heer van Tilborch te betalen, noch xii lopen rogge tsiaers erffpachts aen de weduwe metten kijnderen van wilner (wijlen) Henrick Zwijssen te betalen ende noch drije lopen rogge tsiaers erffpachts aende weduwe Cornelis Cornelis Wouters metten kijnderen te betalen ende daer toe sheeren schouwe vande voirs. waterlaet te onderhouden naeder oude gewoonte, gelovende voorts..., datum et scabini ut supra,

De zelve alle een stuck lants i lopensaet ii roijen vel circiter (of daar omtrent) in parochia de Tilborch ad locum dictum (in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd) inde Hasseltse Acker aldaer tusschen erffenisse Herman Cornelis Gerit Hermans deen zijde ende tusschen erffenisse de weduwe Cornelis Cornelis Wouters dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Peter Zegers tot op een gemeijne gebuer wech aldaer loopende zoo zij seijden legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Peter soon wilner (wijlen) Peter Reijnen met affgaen ende verthijen etc. ... warandiam (te waren) den selven daer vuijt gelden eenen braspenning tsiaers gewinchijns aende heer van Tilborch te betalen, gelovende voirts ut supra, datum et scabini ut supra,

De zelve alle vuijtgenomen Thobias een stuck lants iiii lopensaet ende een roije vel circiter (of daar omtrent) in parochia de Tilborch ad locum dictum (in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd) inde Hasseltse Acker aldaer tusschen erffenisse de weduwe Cornelis Cornelis Wouters deen zijde ende deen eijnde ende tusschen de gemeijne gebuer messch wech dander zijde, streckende metten andere eijnde aen erffenisse Peter Michiel Geritss zoo zij seijden legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Thobias soon wilner (wijlen) Wouter Jan Wouters haren broeder voorn. met affgaen ende verthijen etc. ... warandiam (te waren) die selve daer vuijt gelden vier lopen rogge tsiaers erffpachts aen Marcelis Aert van Vessem te betalen ende noch vier st tsiaers gewinchijns aen derffgenamen van Lucas ... tot Oisterwijck te betalen, gelovende voorts ut supra, datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832