Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1566-14-7957-58v

Jan van Ghierl soen wilner (wijlen) Jan Gijsbrechtss van Ghierll een stuck erffs een halff lopensaet off daer omtrent begrijpende met eenen huisken daer op staende vuijt een stuck erffs iii 1/2 lopensaet ende iiii 1/2 roijen off daer omtrent groot zijnde hem toebehorende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aende Hasselt aldaer tusschen zijn ander erve hier aff gepaelt zijnde dat hij op huijden Hubert Peter Jan Adriaen Smolders is opdragende deen zijde ende oock deen eijnde ende tusschen erffenisse Herman Cornelis Gerit Hermans dander zijde streckende metten anderen eijnde opte gemeijn straet welck huijs metten geheelen erve hr Jan van Ghierl voirs gisteren des dages gecocht ende vercregen hadde Pauwels, Jan, ende Thobias, kijnderen wijlen Wouters Jan Wouterss met hare andere mede erfgenamen pro ut in literis de Tilborch (zoals in de brieven van Tilburg) legitime et hereditarie rursus vendidit et supportavit (heeft wederom wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Pauwels soen wilner (wijlen) Wouter Jan Wouterss voirs, ... zoo verre die desen halffen lopensaet metten huijsse eenichsints zijn aengaende et cum toto jure (samen met al het recht) met affgaen ende verthijden et promisit super se (en gelooft op zich) etc. dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs altijt vast ende stentich te houden etc. ende alle commer ende calangie van zijnen twegen daerop comende altemael aff te doen behoudelijck dat hij Pauwels daer vuijt sal gelden de twelff lopen roggen tsiaers erffpachts aen de weduwe Mr. Henric Zwijssen te betalen ende noch de drije lopen roggen aen de weduwe Cornelis Cornelis Wouters te betalen welcke twee pachten voirs die zelve Pauwels, ende met hem Jan Wouter Jan Wouters zijn broeder gelooft hebben gesamederhant ende onverscheijden van jaer tot jaer alsoo vuijt dat zelven halffen lopensaet met huijs te gelden ende te betalen datter die eerste vande voirs erve nu ende ten eeuwige dagen aff sullen zijn ende blijven ongemolesteert ende ombelast ende alle commer hijnder cost ende calangie den zelven Jannen ende zijne nacomelingen daer doer comende altemael aff te doen daer voor zij Pauwels ende Jan verbonden hebben hare personen ende alle hare goeden hebbende ende vercrijgende des gelooffde Pauwels voirs, Jannen zijnen broeder vander vooren gelooffde, costeloos ende schadeloos te ... ende ontlasten ende dat oock onder de verbijntenisse als vooren ende te meerder verzekerheijt zoo heeft hij Pauwels, den voirs Jannen zijn broeder daer voor in handen gestelt tversterff ende kijnts portie dat hem nae doode zijnder moeder aencomen ende besterven sall om metten penningen daer aff comende de voirs twee pachten stercker ende zekerder te hijpothequeren ende veronderpanden tot ontlastinge Jannen sijns broeder voirs sonder argelist datum et scabini ut supra (xxvi februarij, Ghierll et Borchmans).

Die zelve Jan van Ghierll een stuck erffs drije lopensaet ende iiii roijen vel circiter (of daar omtrent) in parochia de Tilborch ad locum dictum (in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd) Hasselt aldaer tusschen erffenisse Marikens weduwe Jan Daniels van Buerden deen zijde ende tusschen erffenisse Pauwels Wouter Jan Wouters dat vande zelven erve is dander zijde streckende vander erffenisse Herman Cornelis Gerit Hermans daer eenen waterlaet tusschen beijde loopt tot voor opte gemeijn straet welck stuck erffs, metten erve Pauwels voirs, die voirn Jan gecocht ende vercregen hadde tegen Pauwels, Jannen, ende Thobias kijnderen Wouter Jan Wouters voirs met hare anderen mede erffgenamen pro ut in literis de Tilborch (zoals in de brieven van Tilburg) op gisteren daer aff gemaeckt volcomelijcken is begrepen legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Huberten soen wilner (wijlen) Peter Jan Adriaen Smoelders simul cum dictis literis (samen met de genoemde brieven) zoo verre die dit erve eenichsins aen mogen gaen et cum toto jure (en met al het recht) met affgaen ende verthijen etc. et promisit super se (en gelooft op zich) etc. dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen etc. ende alle commer ende calangie van zijnen twegen daer op comende altemael aff te doen den selven behoudelijck dat de zelve Hubert daer vuijt sal gelden deen braspenning gewinchijns aenden heer van Tilborch te betalen ende daer toe sheeren schouwe vande voirs waterlaet onderhouden naeder ouder gewoonte datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832