Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1566-14-7957-7v

Joost soon wilner (wijlen) Peter Hermans als man ende momboir Adriana zijn hujsvrouwe dochter wilner (wijlen) Peter Gerit Jan Maes Geenen alle alsulcken versterff ende recht van versterven wegen als hem van wilner (wijlen) Peteren zijnder huijsvrouwen vader aencomen ende bestorven is ende van Marie zijnder huijsvrouwen moeder noch aencomen ende bestorven sal mogen in alle ende eene ijegelijcken erffelijcke ende haeffelijcke goeden zoo waer ende tusschen wijn deselver gelegen zijn ofte bevonden sullen mogen worden etc. in harden in weecken, in hoogen in lagen, in diepen oft in droogen, off zoo waerinne die ennichsints bevonden sullen mogen zoo wel binnen der prochie van Tilborch als daer buijten nijet daer inne vuijtgescheijden zoo zij seijden legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen, Geriden, Cornelissen, Huijberten Jaspar Peters als man ende momboir van Peterken zijn huijsvrou, Peter Jan Sijmons als man ende momboir Catharina zijn huijsvrou ende Michiel Adam Cornelissen als man ende momboir Marie zijn huijsvrou voirn. zijnen zwagers, ende Geriden Jan Veldekens ende Peter Peter Reijnen als momboir ende toesiender van Peteren ende Anna onmondige ende onbeiaerde kijnderen wilner (wijlen) des selffs wijlen Peters ende Marien tot behoeff der zelver kijnderen voirs. met affgaen ende verthijen etc. et promisit super se etc. dit vercoopen overgeven opdragen etc. ende nimmer meer naer de voirs. versterven te talen noch te doen talen etc. met geender halve recht geestelijck noch wereldlijck bij hem selve noch door imanden anders in geender manieren ende allen commer ende calangie van zijn twegen ende van zijner huijsvrouwe voirs. wegen daerop comende altemael aff te doen den zelven ende voor welck versterff voirs. de zelve cooperen den vercooper henne zwager voirs. sullen innen in gereede penningen de somme van tzeventich carolus guldens Brabants tstuck te betalen nu tot Lichtmisse naestcomende ende daertoe voir gelijcke tzeventich carolus guldens te betalen den eersten Lichtmisse volgende dafflijvicheijt van Marien haeren moeder voirs. daer voor de zelve cooperen voor hen selven verbonden hebben henne personen ende alle henne goeden ende de momboir ende toesiender der onmondige kijnderen goeden hebbende ende vercrijgende, sonder argelist, datum et scabini ut supra (25 meij 1565, Ghierl et Borchmans).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832