Menu

Documenten

Document R-1567-14-7957-61r

Condt zij eenen ijegelijcken dat gecompareert ende gecomen zijn voor schepenen ondergeschreven Peter, ende Jan, gebroederen sonen wilner (wijlen) Michiel Gerit Wouters, daer moeder aff was Cornelia, zijn huijsvrouwe dochter wijlen Cornelis Hermans, ende hebben vande erffelijke goeden hen van vader ende moeder aencomen ende bestorven zijnde zekere erffscheijdinge ende erffdeijlinge aengegaen ende gemaeckt in manieren hier na volgende,

Overmits welcken erffscheijdinge ende erffdeijlinge wille zoo sall die voirs. Peter hebben houden ende erffelijck voor zijn portie besitten een stede te weten huijs hoff schuer metten gronden ende erffenisse daer aen liggende ende daer toebehoorende twee lopensaet ende xi roijen vel circiter (of daar omtrent) in parochia de Tilborch ad loco dicto (in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd) aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Thobias Wouter Janss deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Peter Zegers daer een gemeijnen ackerwech tusschen beijde is loopende, streckende vander gemeijnder strate totter erffenisse Peteren Henricx Cornelissen, noch een stuckcxken lants i lopensaet vel circiter (of daar omtrent) in parochia et loco prescripta (in de parochie en ter plaatse als voorschreven) tusschen erffenisse Embrechts Jan Meeuss deen zijde ende deen eijnde ende tusschen erffenisse Jannen zijns broeder voirs. hem ten deel bevallen dander zijde, streckende metten andere eijnde aende erffenisse Maria weduwe Jans van Beurden metten kijnder, noch sall diezelve Peter hebben een stuck lants v lopensaet vel circiter parochia voirs. ad loco dicto voirs. inde Sterts Hoeve aldaer tusschen erffenisse Denijs de Beer, Jans de Beer, Jans de Vet met meer anderen deen zijde, ende tusschen erffenisse de weduwe Cornelis Cornelis Wouters metten kijnderen dander zijde, streckende vande erffenisse de weduwe Cornelis de Beer metten kijnderen totter erffenisse Adriaens Peter Zegers voirs., ende .... soo sal de zelve Peter alnoch hebben twee stucken beempde beijde int Ghilzerbroeck gelegen ter plaetsche geheijten inde Lange Hoeven deen een buijnder vel circiter (of daar omtrent) tusschen erffenisse de kijnderen Hermans Gerit Hermans deen zijde ende tusschen erffenisse de erffgenamen Daniel Cornelis Hermans dander zijde, streckende vande erffenisse Willemen Corneliss tot op de gemeijne Ghilsen Dijck ende dander stuck vier lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen inde Kempkes? tusschen erffenisse Peter Wouter Vermee deen zijde ende tusschen erffenisse de erffgenamen Daniels Cornelis Hermans dander zijde, streckende vander erffenisse de weduwe Gerit Embrechten totter erffenisse de erffgenamen .... op welck huijs hoff metten andere erffenisse voirs. Jan voors. op vertegen heeft tot behoeff Peteren zijns broeder voirs. met overgeven ende affgaen in manieren daertoe gewoonlijck zijnde gelovende op hem selven ende op alle zijne goeden die hij heeft ende noch naemaels hebben ende vercrijgen sall mogen dese erffdeijling ende dit vertijen overgeven ende affgaen voirs. altijt vast ende stentich te houden ende in zijne naem te doen houden sonder eenich wederseggen ende alle commer ende calangie van zijn wegen daer op comende altemael af te doen, behoudelijck dat dezelve Peter hier vuijt sal gelden ... vuijt de stede metten erffenisse aende Hasselt een halff mud rogge ... erffpachts aen Cornelis Jan van Grevenbrouck te betalen noch twee lopen rogge tsiaers aende heer van Tilborch te betalen ende te onderhouden sheeren schauwe vande waterlaet aen deen eijnde vande stede loopende zoo men dijen schuldich is ende behoort te onderhouden, Item ende dat hij vuijt die voirs. beempde sal gelden twee st een oirt grontchijns aenden heere van Breda tot Ghils te betalen ende daertoe een halff mud rogge ....... alsoo opte verbijntenisse als vooren gelooft hebben, sonder argelist, datum ut supra, scabini Ghierll et Borchmans.

Hier tegens zoo sall de voors. Jan hebben houden ende erffelijck voor zijn portie besitten een stuck erffenisse tot heije ende ... liggende iiii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) in parochia de Tilborch ad loco dicto (ter plaatse genaamd) achter t'Creijeven aldaer tusschen erffenisse Jan Janssoon van Ghierl deen zijde ende tusschen erffenisse Jans de Vet ende Gijsberts Gerit Beijkens dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Gerit Meeuss tot op een gemeijn stege aldaer, noch twee lopensaet lant gelegen binnen de prochie van Tilborch ad locum inde Hasseltse acker tusschen erffenisse Maria weduwe ... van Buerden metten kijnderen deen zijde, ende tusschen erffenisse Embrecht Jan Meeuss ende de weduwe Cornelis Cormelis Wouters metten kijnderen dander zijde, streckende van de erffenisse desselfs Embrecht voirs. totten erffenisse Thobias Wouters Janss, noch een stuck lants een lopensaet vel circiter (of daar omtrent) in parochia et loco (in de parochie en plaatse) voirschreven tusschen erffenisse Peter Cornelis Henricx deen zijde, ende tusschen erffenisse Tobias Wouter Janss dander zijde, streckende vande gemeijne ackerwech totten erffenisse de weduwe Cornelis Cornelis Wouters metten kijnderen, ende daertoe sal dezelve Jan alnoch hebben ende erffelijck besitten een jaerlijckse ende erffelijcke pacht van zess lopen rogge die Jan Daniel Cornelis Hermans vuijt zecker erve stede ende erffenisse aende Kercke gelegen schuldich is vuijttereijcken ende te betalen zoo zij seijden, op welcke erffenisse ende erffpacht voirs. Peter daerop vertegen heeft tot behoeff Jannen zijns broeder voirs. dit overgeven etc. gelovende op hem zelve ende dese affdeijling etc. dit etc. ende alle commer etc. behoudelijck dat dezelve Jan hiervuijt sal gelden twee lopen roggen tsiaers erffpachts aende gesworenen van Tilborch te betalen ende daertoe te onderhouden .... sheren schouwe van de gemeijne waterlaet int midden door tselve erve loopende zoo men die schuldich is ende behoort te onderhouden, welcke pagt ende schouwe de zelve Jan alsoo sal gelden ende onderhouden .... datum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832