Menu

Documenten

Document R-1567-14-7958-12r

Peter soen wilner (wijlen) Peter Reijnen een stuck lants hem toebehoorende ? lopensaet ende ii roijen vel circiter (of daar omtrent) in parochia de Tilborch ad locum (in de parochie van Tilburg ter plaatse) inde Hasseltse acker aldaer tusschen erffenisse Herman Cornelis Gerit Hermans deen zijde ende tusschen erffenisse der weduwe Cornelis Cornelis Wouters dander zijde streckende vander erffenisse Adriaen Peter Zegers tot op eenen gemeijnen gebuerwech aldaer lopende welck stuck lants voirs de voorn Peter gecocht ende vercregen hadde tegens Pauwelssen, Jannen ende Thobias gebroederen kijnderen wijlen Wouteren Jan Wouterss met hennen anderen broeders ende kijnderen ende sustere pro ut in literis de Tilborch (zoals in de brieven van Tilburg) legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soen wilner (wijlen) Jan van Ghierll simul cum dictus literis et jure (samen met de genoemde brieven en het recht) met affgaen ende verthijen etc. promisit dictus Peteren veditor super se (en heeft genoemde Peter verkoper belooft op zich) etc. dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs altijt vast ende stentich te houden ende in zijnen naem etc. ende alle commer ende calangie van zijnen twegen daerop comende altemael aff te doen den zelven datum xxvii septembris scabini Witte et Buerden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832