Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1567-14-7958-30r

Jan soon wilner (wijlen) Adriaen Jans als man ende momboir van Geritken zijn huijsvrouw dochter wilner (wijlen) Herman Gerit Hermans ende bij de zelven Herman ende vuijt Anna zijn huijsvrouw dochter wilner (wijlen) Denijs Mutssaerts tsamen verweckt ende vercregen zijnde ende Jan Thonis Jan Adriaen Smolders ende Dionijs Herman Adriaens als metten heer geordineerde momboir ende toesiender van Jenneken onmondige dochter wilner (wijlen) Herman ende haer Anna voirs. daer zij als momboir ende toesiender voirs. in tegenwoordichen ende met vervolg van haer Jenneken voirs. voor instaende ende gelooffden de helft hen beijden toebehoorende onbedeelt in een stede te weten huijs hoff schuer schop schaepskoije metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toebehoorende xii lopensaet int geheel off daer omtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter stede geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Gerits Daniel Gerit Hermans deen zijde ende tusschen erffenisse Peter Heijn Neel Heijnen met meer anderen dander zijde streckende vande gemeijnder straten totten erffenisse Adriaen Aert Fiers, ende noch de helft onbedeelt in een stuck lants ii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) in parochia et loca prescipta (in de parochie en ter plaatse voorschreven) aldaer tusschen erffenisse Jan Claes Hendricx Verhoeven deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Willem Goiaerts dander zijde streckende vande erffenisse Jan Claes Henricx totten erffenisse der erffgenamen Hubert Jan Leijten daer eenen arm van eenen schouwaterlaet tusschen beijde loopt zoo zij seijden legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Huberten soon wilner (wijlen) Peter Jan Adriaen Smolders als man ende momboir van Lucia zijn huijsvrouw dochter wilner (wijlen) Hermans ende Anna voirs. met affgaen etc. ende hebben gelooft de voirs. Jan op hem selven ende op alle zijn goeden ende de momboir ende toesiender onder verbijntenisse der voirs. Jennekens goeden hebbende ende vercrijgende warandiam, behoudelijck dat hier vuijt de geheele stede sall gaen een mud roggen tsiaers erffpachts aen ... geestelijcke heeren binnen Sint Jans kercke tot Bossch te betalen, noch een mud rogge erffpachts aende Taeffel des Heijlige Geest van Oisterwijck te betalen, noch xi ... tsiaers gewinchijns aenden heer van Tilborch te betalen ende noch iii kg tsiaers losschijns aen Pauwels Crillaerts te betalen ter quijtinge staende nae vermogen der lossbrieven daer aff zijnde, ende noch t iiie deel in eenen chijns van iii kg aen Cornelis Claess van Ghierll te betalen ter quijtinge staende den geheelen chijns nae inhout der brieven daer aff zijnde, daer en boven dat de voirs. Hubert sal onderhouden ende wegen alle de ghene die nae oude ende rechts wegen over t voirs. erve behooren te wegen, gelovende voorts inden naem ende inder qualiteijt als vooren dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs. ende allen andere commer ende calangie daer meer op comende altemael aff te doen den zelven datum ut supra scabini Ghierll et Reijnen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832