Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1567-14-7958-6r

Gerard soon wilner (wijlen) Jannen van Aerl een huijs hoff metten gronde ende erfenisse daer aen liggende ende daer toe behorende iiii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) nochtans zoo groot ende zoo cleijn als tzelve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ad locum (ter plaatse) aen de Hasselt aldaer tusschen erffenisse de weduwe Cornelis Cornelis Wouters metten kijnderen met meer andere deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Thonis Jan Adriaen Smolders daer den waterlaet tusschen beijde loopt dander zijde streckende vande gemeijnden straten totten erffenisse Lijsken dochter Henricx Appels, welck huijs hoff metten gronde ende erffenisse voirs. de voorn. Gerard gecocht ende vercregen hadde tegens Cornelis soon wilner (wijlen) Peter Willem sBeren pro ut in literis de Tilborch (zoals in brieven van Tilburg) legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soon wilner (wijlen) Adriaen Peter Zegers simul cum dictus literis et jure (samen met de genoemde brieven en het recht) met affgaen ende verthijen et promisit dictus (en heeft gelooft de genoemde) Gerarden super se etc. dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs. altijt vast ende stentich te houden ende in zijn naem etc. ende alle commer ende calangie van zijn twegen daer op comende altemael aff te doen den zelven datum vii augustij 1567 scabini Ghierll et Borchmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832