Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1568-14-7959-54v

Michiel, Jan, ende Aleijdt broeders ende suster kijnderen wilner (wijlen) Jan Cornelis Wouters, die voirs. Aleijdt cum tutore welcke kijnderen de voors. Jan verwect ende vercregen hadde bij ende vuijt Henricksken zijn huijsvrouw dochter wilner (wijlen) Adriaen Michiel Roelofs, voor hen zelven, Jan soon wilner (wijlen) Cornelis Cornelis Wouters ende Peter soon wilner (wijlen) Gerit Reijnen als metten heeren geordinneerde momboir ende toesiender van Adriaen onmondige ende onbejaerde soon Jans ende Hendricx voirs. daer zij als momboir ende toesiender voirs. instonden ende gelooffden ende de zelve Peter noch ende met hem Goiaert soon wilner (wijlen) Jan Michiel Roelofs als metten heeren geordinneerde momboir ende toesiender van Heijlwichen onmondige dochter Adriaens oock soon wilner (wijlen) desselfs Jans ende Hendricx voorn. daer zij als momboir ende toesiender voirs. hen oock sterck voor maeckten ende geloofden, een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toebehoorende viii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) in parochia de Tilborch ad locum dictum (in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd) aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse dwelcke Henrick haer moeder in tochten blijft besitten deen zijde ende tusschen de erffenisse de weduwe Hermans Jan Gerit Hermanss metten kijnderen dander zijde streckende met beijde de eijnden aende gemeijn straet, noch een stuck lants van viii lopensaet min xii roijen vel circiter (of daar omtrent) in parochia et loco predictis (in de parochie en ter plaatse als voorschreven) inde Teetenbraeck aldaer tusschen erffenisse des heeren van Tilborch deen zijde ende tusschen erffenisse Gerits Daniel Gerit Hermans metten kijnderen dander zijde streckende vande erffenisse Mariken weduwe Jan Daniels van Beurden metten kijnderen daer eenen arm van eenen waterlaet tusschen beijde loopende totten erffenisse Adriaen Cornelis Jans Grooten ende hijer toe noch een stuck erffs tot heije weije ende saijland liggende xii lopensaet ende xxxv roijen vel circiter (of daar omtrent) in parochia et loco predictis (in de parochie en ter plaatse als voorschreven) daer eenen waterlaet int middel door is lopende tusschen erffenisse desselffs heeren van Tilborch voirs. deen zijde ende tusschen erffenisse Jans Daniel Gerit Hermanss dander zijde streckende vande gemeijnder strate totten gemeijnt van Tilborch geheijten t Ghoirken zoo zij seijden legittime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Willem soon wilner (wijlen) Adriaen Gerit Meeuss met affgaen ende verthijen etc. et promiserunt aen Michiel Johanes ende Aleijden super se et bona et dicti tutoris sub obligatione bonorum impuberi (op zich zelf en de genoemde voogden op verbintenis van de goederen van de onmondigen)? hebbende ende vercrijgende warandiam (te waren) ende dit vercopen overgeven opdragen ende verthijen voirs. altijt vast ende stentich te houden ende inde naem als voorn. te doen houden sonder wederseggen ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen behoudelijck dat hij Willem cooper voirs. hijer vuijt sal gelden te weten vuijten stede xvi lopen roggen tsiaers erffpachts vuijt een pacht van xxi lopen roggen aen Cornelis Janss van Ghierl te betalen en in den Bossch metter maten aldaer te leveren ende noch een halff mud rogge tsiaers erffpachts aen t clooster van Caudewater buijten den Bossch te betalen ende daer toe noch eenen ... tsiaers gewinchijns aende heer van Tilborch te betalen, ende vuijten stuck erffs tot heije weije ende ... liggende een mud rogge tsiaers erffpachts aenden Heijligen Geest vanden Bosch te betalen ende aldaer te leveren ende vuijten stuck erffs geheijten de Teetenbraeck te wegen ende steeghen alle de ... die men daer over metten recht sal behoren te wegen ende te steeghen all sonder argelist datum et scabinij ut supra (xxi februarij, Ghierl et Borchmans).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832