Menu

Documenten

Document R-1569-14-7959-64v

Zwaenken dochter wilner (wijlen) Cornelis Wouters cum tutore het vierendeel haer toebehoorende in een huijs hoff schuer schaepskoije metten gronde ende toebehooren ende de erffenisse daer aen liggende ende daer toebehoorende gelegen inde prochie van Tilborch ad locum (ter plaatse) aen de Hasselt aldaer tusschen erffenisse de weduwe Cornelis Cornelis sBeren metter kijnderen deen zijde ende tusschen de gemeijne straten aldaer dander zijde ende oock deen eijnde, streckende metten anderen eijnde totten erffenisse des Heijlige Geests van Tilborch zoo zij seijde legittime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Margriet weduwe wilner (wijlen) Cornelis Cornelis Wouters .... haren wettiche kijnderen bijde zelven Cornelis vuijt haer verwect ten erve te blijven met affgaen etc. .... warandiam (te waren) etc. dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs. altijt vast ende stentich te houden ende in haeren naem te doen houden sonder eenich wederseggen ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen ... voorwaerde dat vuijt die geheelen stede sal gaen een mud rogge tsiaers erffpachts aen Adriaen Blocx te betalen ende daer toe een braspenning off daer ... gewinchijns aenden heer van Tilborch te betalen, sonder argelist datum iiii maert scabini Buerden et Borchmans

Zwaenken dochter wilner (wijlen) Cornelis Wouters cum tutore de helft van een vierde deel haer toebehoorende in eenen ackerlants int geheel vi lopensaet .... gelegen inde prochie van Tilborch ad locum aende Hasselt aldaer dit voirs. vierde deel tusschen de gemeijn straet aen deen zijde ende deen eijnde ende tusschen de .... Henricken weduenaer Jan Cornelis Wouters metten kijnderen haeren des dages gevest dander zijde, streckende metten anderen eijnde aen erffenisse des Heijligen Geests van Tilborch zoo zij seijde legittime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Margrieten weduwe wilner (wijlen) Cornelis Cornelis Wouters, haer ... recht van tochten ende haren wettiche kijnderen bijde zelve Cornelis vuijt haer verwect ten erven te blijven met affgaen ende verthijen .... warandiam (tewaren) ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen behoudelijck dat vuijt die geheelen acker van vi lopensaet men jaerlijcx ... gelden ... een mud rogge tsiaers erffpachts aen de weduwe van mr Henricx Zwijsen metten kijnderen, sonder argelist datum et scabini ut supra,

Die zelve Zwaenke cum tutore de helft van een vierde deel haer toebehoorende in een ackerlants int geheel vi lopensaet .... gelegen inde prochie van Tilborch ad locum aende Hasselt aldaer de voirs. vierde deel tusschen de vierdedeel van dese vierde deel Margrieten weduwe van Cornelis Cornelis Wouters etc. etc.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832