Menu

Documenten

Document R-1570-14-7960-38v

Adriaenen ende Peter gebroederen sonen wilner (wijlen) Cornelis Gerit Hermanssen ende Jan soone wilner (wijlen) Gerit Hendricx ende Jan soone wilner (wijlen) Cornelis Cornelis Danielss als metten heer geordonneerde momboir ende toesiender van Lijsbet onmondige dochter wilner (wijlen) Cornelis voirs. daer hen als momboir ende toesiender voirs. hen sterck voor maeckende ende gelooffden een stuck erffenisse tot weije liggende xvii lopensaeten vel circiter (of daar omtrent) nochtans zoo groot ende zoo cleijn als tzelve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aen t Kerck aldaer tusschen erffenisse de weduwe Cornelis Cornelis Wouters metter kijnderen deen zijde ende tusschen erffenisse de erffgenamen Adriaen Ghijsberts van Buerden dander zijde streckende vande stroom der Leije geheijten totten gemeijnte van Tilborch zoo zij seijden legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soon wilner (wijlen) Jan Vrancken met affgaen ende vertijen etc. ... Adriaen ende Peter op hen selven ende op alle henne goeden ende de voirs. momboir ende toesiender onder de verbintenissen der goederen vande onmondige kijnder voirs. hebbende ende vercrijgende warandiam etc. dit vercopen overgeven opdragen affgaen etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen behoudelijck dat hij Jan cooper voirs. sal onderhouden des heeren schouwen vande voirs. Leije naer oude gewoonte, datum xxviii januarij scabini Buerden et Borchmans.

Die zelve een huijs hoff schuer schop metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende vii lopensaet min twee roijen gelegen inde prochie van Tilborch ad locum aen de Hasselt aldaer tusschen erffenisse Adriaen Daniel Cornelis Hermanss deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Peter Zegers metten kijnderen dander zijde, streckende vande gemeijnder strate totten erffenisse Adriaen Daniel Cornelis Hermans voirs. met meer anderen, noch een stuck ackerlants geheijten den Roodenberch zess lopensaet min een halff roijen vel circiter (of daar omtrent) nochtans zoo groot ende zoo cleijn als het zelve metter maten bevonden is of bevonden sall mogen worden gelegen inde prochie ende ter plaetsche voirs aldaer tusschen erffenissen dieselffs Adriaen Daniel Cornelis Hermanss deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Janss de Vet dander zijde, streckende metten eene eijnde aen erffenisse Jan Corneliss de Beir met meer anderen ende metten andere eijnde schauw vuijt loopende ende noch een stuck lants geheijten den Langen Acker ii lopensaet ende xvi roijen vel circiter (of daar omtrent) gelegen inde prochie voirs. ad locum aan Kraijeven aldaer tusschen erffenisse den voirs Adriaen Daniel Cornelis Hermanss deen zijde ende tusschen erffenisse Peter Peter Reijnen dander zijde ende deen eijnde streckende metten anderen eijnde aen erffenisse Jan Claes Henricx Verhoeven zoo zij seijden legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen ... tot behoeff van Geriden soon wilner (wijlen) Willem Janss Veramelvoirt met affgaen ende vertijen etc. warandiam ... supra etc. dit vercopen overgeven opdragen affgaen etc. in den naem als voorn. is etc. ende alle commer ende calangie daerop comende altemael aff te doen behoudende dat men vuijten voirs. huijs metten erve ende vuijten acker aende Roodenberch sal gelden eenen braspenning sjiaers gewinchijns aende heer van Tilborch tot twee parthijen op Sint Stevensdach te betalen noch eenen pacht van i mud rogge aen de Taeffel des Heijligen Geest van Tilborch te betalen ende daer toe noch te onderhouden sheren schouwe van de waterlaet loopende door voors. erve aen stede zoo men die van ouden tijde schuldich is ende behoort te onderhouden ende daer toe dat men vuijten voirs. Langen acker sal gelden v penningen sjiaers gewinchijns aende erffgenamen van Jacop Emmen tot Oisterwijck te betalen all sonder argelist, datum et scabini ut supra

Die selve als voor een stuck erffenis van ii lopensaet ... nochtans zoo groot ende cleijn als tzelve metter mate bevonden sal worden gelegen binnen de prochie van Tilborch ad loc aende Hasseltsche straet in Sterts Hoeve aldaer tusschen erffenisse Jan Janss van Ghierl deen zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Cornelis sBeren weduwaer metten kijnderen dander zijde ende deen eijnde streckende metten andere eijnde aende gemeijne straet zoo zij seijden legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen sone wilner (wijlen) Cornelis Gerit Hermans hennen broeder met affgaen ende vertijen etc. warandiam ut supra ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen etc. alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen door de zelve datum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832