Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1570-14-7961-14v

Peter soon wilner (wijlen) Peter Reijnen een huijs hoff metten gront ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behorende ii lopensaet min ii roijen vel circiter (of daar omtrent) in parochie van Tilborch ad locum aen t Creijeven aldaer tusschen Jan die Vet Janssen aen deen zijde ende tusschen zijn ander erve aen dander zijde streckende vande gemeijnder strate totter erffenisse Adriaen Daniel Cornelis Hermanss zoo hij seijden legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Adriaen soon wilner (wijlen) Gijsbert Wouters met affgaen ende verthijen etc. warandiam ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende etc. ende alle commer ende calangie daer op etc. behoudelijck dat hij Adriaen cooper voirs. hijer vuijt sal gelden vier lopen rogge tsiaers erffpacht aende ... van Tilborch te betaelen sonder argelist, datum et .... Witte et Daniels.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832