Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1570-14-7961-25

Jan soon wilner (wijlen) Andries Cornelis Wouters bijden zelve Andries vuijt Margriet zijn huijsvrouw dochter wilner (wijlen) Wouter Henrick tsamen verweckt ende vercregen hadde, ende Adriaen soon wilner (wijlen) Peter Zegers, ende Peter Henrick Wouterssoon als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender van Anthonis onmondige ende onbejaerde soon wilner (wijlen) Andries ende Margriet voirs., daer zij als momboir ende toesiender voirs. voor instonden ende gelooffden, het vierde deel hen toebehoorende in eenen huijs hoff schuer schaepskoije metten gronde ende toehooren ende de erffenisse daer aenliggende ende daer toebehoorende gelegen inde parochie van Tilborch ad locum (ter plaatse) aen de Hasselt aldaer tusschen erffenisse de weduwe Cornelis Cornelis sBeren metter kijnderen deen zijde, ende tusschen de gemeijne straten aldaer dander zijde ende oock deen eijnde, streckende metten anderen eijnde totten erffenisse des Heilige Geests van Tilborch zoo zij seijden legittime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Margrieten weduwe wilner (wijlen) Cornelis Cornelis Wouters .... recht van tochten ende hare wettiche kijnderen bijde zelve wilner (wijlen) Cornelis vuijt haer verwect ten erve te blijven met affgaen ende verthijen etc. ende hebben gelooft Jan voirs. als principael schuldenaer op hem zelven ende op alle henne goeden ende voirs. momboir ende toesiender onder tverbant des onmondige kijnderen voirs. goeden hebbende ende vercrijgende warandiam (te waren) ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs. altijt etc. inde naem als voren etc. ende alle commer ende calangie daer op comende aff te doen, dit op voorwaerde dat vuijter geschreven stede sal gaen een mud rogge tsiaers erffpachts aen Adriaen Blocx te betalen ende daer noch een braspenning tsiaers gewinchijns aende heer van Tilborch te betalen sonder argelist datum x aprilis.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832