Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1570-14-7961-2v

Cornelis soen wilner (wijlen) Jan Cornelis Peter Mutssaerts t derde gedeelte in huijs hoff schop metten gronde ende erffenisse daer aenliggende ende daer toebehoorende in alder grooten als tselve huijs mette erve int geheel gelegen is binnen der prochie van Tilborch ad locum (ter plaetse) aen die Postelstraet aldaer tusschen erffenisse Peter Gerit Reijnen soen deen zijde ende deen eijnde ende tusschen erffenisse Adam Cornelis Sijmons soen dander zijde, streckende metten anderen eijnde opte gemeijn straet ende noch t derdendeel in een stuck erffs tot weije ende lande liggende in alder groote alst gelegen is binnen die prochie ende ter plaetsse voirs tusschen erffenis Peter Thoniss van Buerden deen zijde ende tusschen erffenisse Peter Jan Reijnen dander zijde streckende van die gemeijnder strate totter gemeijnte van Tilborch zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelissen soen wilner Cornelis Peter Mutssarts zijn neeff met affgaen ende verthijen etc. warandiam (te waren), ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen etc ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen behoudelijck dat Cornelis cooper voirs hijer vuijt sal gelden tderdendeel in een halff mud roggen tsiairs erffpachts aen Jan Jan Hermanss van Buerden met Jannen zijnen soen te betalen, noch tderdendeel in een halff mud roggen tsiairs oock erffpachts aen t clooster tot Oisterwijck te betalen, noch tderdendeel in iii 1/2 k gulden tsiairs erffchijns aen Jan Willemss ten Bossch te betalen ter quijtinge staende met L k gulden ende noch tderdendeel in vii k gulden ende viii 1/2 stuijver tsiairs erffchijns aen Cornelia weduwe Cornelis Cornelis Daniels te betalen oock ter quijtinge staende nae inhoudt der losbrieven daer aff zijnde, noch tderdendeel in eenen halffen stuijver tsiairs gewinchijns, aenden heer van Tilborch, ende tderdendeel in een blanck ende eenen penning holl: tsiairs oock gewinchijns aen derffgenamen van Lucas van Amerzoijen te betalen met voorwaerde dat doer derve aen dat huijs gelegen, sal gaen eenen voet pat off kerck pat zoo dijen tot noch toe aldaer geloopen heeft ende men dijen schuldich is te onderhouden ende nijet voorder sonder argelist datum viii aprilis scabini Daniels et Joost Reijner.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832