Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1571-14-7962-22v

Adriaen soon wilner (wijlen) Peter Zegers weduwaer wilner (wijlen) Adriana zijn huijsvrou dochter wilner (wijlen) Lambert Willem Roeloffs zijn tocht ende allen recht van tochten wegen dat hij is hebbende ende besittende in alle ende eene ijegelijcke erffelijcke goeden die hij ende diezelve Adriana tsamen beseten placht zoo waer ende tusschen wijens die zelve goeden gelegen zijn of bevonden sullen mogen worden, soo wel buijten de parochie van Tilborch als daer binnen nijet vuijtgescheijden zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen ende Niclaessen gebroederen, Adriaen Gerit Vrancken als man ende momboir van Adriana zij huijsvrou, hen suster, kijnderen desselfs Adriaen ende zijne huijsvouw voirs., ende Wouter Peter Wouterss, ende Jannen voirs. als metten heer geordonneerde momboir ende toesiender van Cornelis, Anna, ende Adriana broer ende susteren onmondige kijnderen Dionijs Peter Wouterss tot behoeff den zelven onmondige kijnderen voirs. simul cum omnibus litteris et jure (samen met alle brieven en het recht) etc. met affgaen ende verthijen etc. ende heeft gelooft Adriaen voirs. super se etc. dit overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs. altijt vast etc. ... van tocht wegen daer nae te laten noch te doen etc. met ... recht zoo sal ... ende alle commer ende calangie van zijns wegen daer op comende altemael aff te doen etc. behoudelijck ende hem Adriaen voirs. gerefereert ende behouden zijn tocht int huijs, hoff, schuer, schop mette gronde ende erffenisse daer aen liggende iii lopensaet groot zijnde gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Adriaen Willem Goijaerts deen zijde ende tusschen eenen gemeijnen gebuerwech dander zijde, noch in iii vierdevaetsaets lant gelegen inde Hasseltse acker tusschen erffenisse Peter Hermans deen zijde ende tusschen erffenisse Herman Cornelis Gerit Hermans ende Jan Janss van Ghierl dander zijde, noch in iii lopensaet erffenis tot saijlant ende tot weije liggende gelegen in Sterts Hoeve tusschen erffenisse Jan Cornelis sBeren deen zijde ende tusschen erffenisse Margriet weduwe Cornelis Cornelis Wouters metten kijnderen dander zijde, ende noch in een half buijnder beempde gelegen int Wouwerbrouck tusschen erffenisse Jan Cornelis Gerit Daniels aen deen zijde ende tusschen erffenisse der kijnderen Jan Gerit Hermans dander zijde, welck huijs hoff metten schuer ende andere erffenisse voirs. de voorn. Adriaen sal mogen besitten ende gebruijcken in tochte ende zoo lang hij leven sal ende niet langer, behoudelijck dat hij Adriaen voirs. hier vuijt sal gelden een mud roggen tsiaers erffpachts aen de kijnderen van Wouter Willem Wouter Jacops te betalen, noch in een ... tsiaers losschijns aende kijnderen van Marten Adriaen Leijten te betalen, ende daertoe deene helft van eenen chijns van xxxiiii ... aende kijnderen van Joost Peters? Eelkens te betalen, boven dijen is oock voorwaerde dat offt gebeurde hem Adriaen hun vader voirs. afflijvich te worden voor Heijlwich zijn tegenwoordiche huijsvrouwe dat zij Heilwich in dije gevalle haer wooning sal behouden inde camer vande voirs. huijs zoo lang zij leven sal ende niet langer, all dwelcke die voorn. Jan, ende Niclaes zijne soon, Adriaen zijn zwager, ende de momboir ende toesiender vande voirs. onmondige kijnderen in presentie ende met vervolg van Dionijs henne vader, den voirs. Adriaen henne vader ende Heijlwich zijne tegenwoordige huijsvrouwe, alsoo gelooft hebben te laten ... gebruijcken ende genieten zoo lang zij leven sullen ende dat onder tverbant van als voren all sonder argelist, datum xxii decembris scabini Ghierll et Borchmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832