Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1571-14-7962-23v

Condt zij eenen ijegelijcken dat voor schepenen ondergeschreven zijn gecomen ende gecompareert de voirschreven Jan, ende Niclaes, gebroederen, Adriaen Gerit Vrancken als man ende momboir van Adriana zijn huijsvrouw kinderen ende suster broederen Adriaens Peter die de selve Adriaen verwect ende vercregen hadde bij ende vuijt wijlen Adriaena zijn huijsvrouw dochter wilner (wijlen) Lambert Willem Roeloffs, ende Wouter Peter Wouters als momboir van Cornelis, Anna, ende Adriana, onmondige ende onbejaerde kijnderen Dionijs Peter Wouterss bijden zelve Dionijs ende vuijt wilner (wijlen) Adriana zijn huijsvrouw dochter Adriaens Peter Zegers voirs. tsamen verweckt ende vercregen ende .... ende hebben van zekere erffelijcke goeden van henne ouders aenbestorven een erffdeijling ende erffscheijdinge aengegaen ende gemaect in vuegen ende manieren volgende,

Overmits welcke erffscheijdinge ende deijlinge ... soo sullen de voirs. Jan ende Niclaes tsamen hebben houden ende erffelijck voor henne portie besitten een stuck lant van drije lopensaet off daer omtrent groot zijnde gelegen binnen de parochie van Tilborch ad locum aende Hasselt in Sterts Hoeve aldaer tusschen erffenisse Gerits Willemss Veramelvoirt deen zijde ende deen eijnde ende tusschen erffenisse Adriaen Daniel Cornelis Hermans dander zijde, streckende metten anderen eijnde aende gemeijne straet wel verstaende dat Jan voirs. in dit stuck lants voirs. sal hebben deene helft ten oosten waert, ende Niclaes voirs. dander helft ten westen waert, ende hier toe zoo sullen ... alnoch tsamen hebben houden ende erffelijck besitten drije lopensaet ... gelegen aenden Grooten Werffbossch int Ghilzerbrouck aldaer tusschen erffenisse Jan Janss de Vet deen zijde ende tusschen erffenisse Margriet weduwe Cornelis Cornelis Wouters metten kijnderen dander zijde, streckende vande erffenisse Willem Corneliss totten gemeijne waterlaet den Broucksloot geheijten zoo zij seijden, op welcke voirs. erffenisse de andere deijlluijden in name Adriaen voirs. voor hem zelve, ende de voirs. Wouter als momboir vuijten name vande onmondige kijnderen Dionijs voirs. verthegen hebben tot behoeff Jans ende Niclaes voirs. dit overgeven ende affgaen in vuegen ende manieren daer toe gewoonlijck ende behoorlijck zijnde, gelovende de voirs. Adriaen op hem selve ende op alle zijne goeden, ende de voirs. Wouter geassisteert metten ... onmondige kijnderen vader, ende..., onder verbant der onmondige kijnderen goeden, hebbende ende vercrijgende, dese erffdeijling ende dit overgeven ende affgaen voirs. altijt vast ende stentich te houden ende in hen naam te doen houden sonder eenich wederseggen ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen, behoudelijck dat zij Jan ende Niclaes voirs. sullen gelden xxx st tsiaers loschijns aen Cornelia weduwe Cornelis Cornelis Daniels te betalen ter quijting staende met ..., ende noch deen helft van xxxiii st aen de kijnderenvan Joost Berijs Eelkens te betalen ter quijting staende .... losbrieven daer aff zijnde, welcke ... chijnssen zij Jan ende Niclaes jaerlijcx alzoo sullen gelden betalen ende oock afflossen den dag ende termijnen daer toe staende ende geordonneert zijnde datter die andere deijlluijden ende hen goeden die daer mede belast mochten wesen, nu ende ten eeuwiche dagen aff sullen blijven ongemolesteert ende ontlast, ende alle commer ende calangie die den een of den andere op hen gedeelte comende meer dan hier benoempt is ... aff te doen ende dat onder t verbant als voorn., datum et scabini ut supra,

Hier tegens zoo sullen Adriaen voirs. voor deen helft ende de voorn. onmondige kijnderen voor dander helft tsamen hebben houden ende erffelijck voor henne portie besitten een stuck erve van een lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen de parochie van Tilborch ad locum aen de Hasselt inde Langstraet aldaer tusschen erffenisse Margriet weduwe Cornelis Cornelis Wouters metten kijnderen deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Daniel Cornelis Hermanss dander zijde, streckende van de voirs. Langstraet totter erffenisse Jan Claes Henricx Verhoeven wel verstaende dat Adriaen voirs. van desen erve sal hebben die eene helft ten oosten, ende die onmondige kijnderen die andere helft ten westen waert ende daer toe noch een stuck lants van eenen lopensaet xxxvi roijen gelegen inde parochie voirs. inde Sterts Hoeve aldaer tusschen erffenisse Jan Henrick Corneliss doude deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Corneliss de Beer dander zijde ende deen eijnde, streckende metten anderen eijnde opte gemeijne straet de Langstraet voirs. geheijten zoo zij seijden, op welcke voirs. erffenisse die andere deijlluijden in name Jan ende Niclaes op verthegen hebben tot behoeff Adriaens voirs. voor deen helft ende tot behoeff der voorgenoemde onmondige kijnderen voor de ander helft met overgeven ende affgaen in vuegen ende manieren daertoe gewoonlijck ende behoorlijck zijnde, gelovende die zelve Jan ende Niclaes op hen zelve ende op alle henne goeden, hebbende ende vercrijgende, etc. dit verthijen overgeven ende affgaen voirs. altijt vast ende stentich te houden ende in henne naam te doen houden sonder etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen, behoudelijck dat hij Adriaen voor de deen helft ende de onmondige kijnderen voor dander helft hier vuijt sullen gelden, vier lopen roggen tsiaers erffpachts aen die Taeffele des Heijligen Geests binnen de kercke van Tilborch te betalen, ende noch xxx st tsiaers losschijns aen Cornelia weduwe Cornelis Cornelis Daniels te betalen, ter quijtinge staende met xxv guldens welcke pacht ende chijns ... alzoo sullen gelden en betalen ende oock afflossen ut supra, datum et scabini ut supra (datum xxii decembris scabini Ghierll et Borchmans).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832