Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1571-14-7962-24v

Wouter soon Peter Wouters, ende Jan soon Adriaen Peter Zegers als metten heer geordonneerde momboir ende toesiender van Cornelis, Anna, Adriana broeder ende susteren onmondige ende onbejaerde kijnderen Dionijs soon Peter Wouters voirs. bijden zelven Dionijs, ende vuijt Adriana zijn huijsvrou, dochter Adriaen Peter Zegers voirs. tsamen verwect ende vercregen hadde daer zij als momboir ende toesiender voirs. in tegenwoordicheijt van Dionijssen den vader vande zelven onmondigen kijnderen voirs. hen sterck voor maeckende ende geloofden de helft die de onmondige kijnderen voirs. toebehoren in een stuck weije, t geheel stuck iiii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen inde parochie van Tilborch ad locum aen de Hasselt inde Langstraet aldaer tusschen erffenisse Adriaen Gerit Vrancken dat die wederdeel is deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Daniel Cornelis Hermanss dander zijde, streckende vande erffenisse Jan Claes Henricx Verhoeven totter voirs. Langstraet toe zoo zij seijden, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Adriaen soon wilner (wijlen) Peter Zegers der onmondige kijnderen oudevader met affgaen ende verthijen etc. ende hebben gelooft momboir ende toesiender voirs. onder t verbant der zelven onmondige kijnderen goeden hebbende ende vercrijgende etc. warandiam etc. ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen etc. sonder eenich wederseggen ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen ende sal dezelve Adriaen hier vuijt gelden twee lopen roggen tsiaers aende Taefelle des Heijligen Geests binnen de kercke van Tilborch te betalen ende noch de helft van xxx st losschijns aen Cornelia weduwe Cornelis Cornelis Daniels te betalen ter quijtinge staende met xxx guldens ... de lossbrieven daer aff zijnde, sonder argelist, datum et scabini ut supra.

Item de helft de onmondige kijnderen voirs. toebehorende in een stuck saijlants t geheele stuck een lopensaet ende xxxi roijen vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse geheijten inde Sterts Hoeve aldaer tusschen reengenoten ut supra .... zoo zij seijden legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Adriaenen soon wilner (wijlen) Gerit Vranken met affgaen ende verthijen etc. et promiserunt eodem modo ut supra (en ze hebben beloofd op dezelfde manier als voor) warandiam (te waren) ende dit vercopen overgeven opdragen etc. ende in naam als voorn te etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen de zelve datum et scabini (datum xxii decembris scabini Ghierll et Borchmans).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832